"Pieniądze szczęścia nie dają, lecz każdy chce to sprawdzić osobiście" - my również" :-)

 

 

 

          

 

Rada Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

 

Przewodnicząca - Joanna Tomf

Zastępca - Aleksandra Majewska

Skarbnik - Marzena Beer

 

 

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/2022:

na każde  dziecko -50 zł

 

Konto Rady Rodziców:  PKO 53 1020 2528 0000 0802 0535 8157

 

 

 

Drodzy Rodzice

 

        Głównym celem Rady Rodziców jest reprezentowanie Rodziców Szkoły, podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności Szkoły oraz współpraca z Radą Pedagogiczną. Dziękujemy za każdą pomoc, sugestie i wspieranie działalności Rady Rodziców w celu stworzenia wizerunku nowoczesnej, przyjaznej Szkoły dla naszych dzieci i kolejnych pokoleń.
Środki Funduszu Rady Rodziców przeznaczane są na finansowanie lub dofinansowanie:
1. Dofinansowania np. za udział w konkursach, dobre wyniki w nauce, itp.
2. Dofinansowania działalności kulturalno-oświatowej, imprez artystycznych, okolicznościowych, kulturalnych i sportowych,
3. Nagrody na koniec roku szkolnego i dofinansowanie zielonej szkoły dla każdego uczestnika.
4. Dofinansowanie do pomocy dydaktycznych, zabawek dla grup 0, książek do biblioteki itp.
5. Zakup dystrybutora z wodą.
Mamy nadzieję, że sposób rozdysponowania pieniędzy pochodzących z Państwa składek nie budzi żadnych zastrzeżeń, ani wątpliwości. Zobowiązujemy się z naszej strony do skrupulatnego i bieżącego odnotowywania Państwa wpłat, informowania o ich poziomie oraz o poczynionych wydatkach. Liczymy na współpracę z Państwa strony. Pamiętajmy, że każda wpłacona złotówka przeznaczona jest wyłącznie na działalność RR i służy dobru naszych dzieci. Jeżeli mają Państwo ciekawe pomysły, propozycje nowych rozwiązań, chcieliby Państwo zgłosić jakiś problem lub po prostu zainteresować Radę określonym zagadnieniem prosimy o kontakt z wybranym przedstawicielem.

 

 

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW


Regulamin niniejszy określa organizację i działalność Rady Rodziców przyszkolne Podstawowej nr 11 w Tychach. Rada Rodziców działa na podstawie
1. art. 53 i 54 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
2. statutu Szkoły Podstawowej nr 11 w Tychach.

ROZDZIAŁ I
§1.
1 Rada Rodziców jest organem rodzicielskim Szkoły Podstawowej nr 11 im. Marii Curie Skłodowskiej w Tychach, przy ulicy Marii Curie - Skłodowskiej 4.


ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA RADY RODZICÓW
§2.
1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie do innych organów szkoły w tym zakresie spraw.
2. Głównym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.
3. Zadaniem Rady Rodziców jest:
a) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,
b) gromadzenie funduszy niezbędnych do wspierania działalności szkoły, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy,
c) zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły, poprzez:
- zapoznanie z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi szkoły i klasy,
- udzielanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat dziecka i jego postępów lub trudności i porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
- udostępnianie regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
- wyrażanie i przekazywanie opinii na temat pracy szkoły,
- przedstawianie opinii o pracy nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego,
- wydawanie opinii w przypadku podjęcia działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację,
- określenie struktur działania ogółu rodziców oraz Rady Rodziców.

 


ROZDZIAŁ III

ORGANIZACJA DZIAŁANIA OGÓŁU RODZICÓW I RADY RODZICÓW
§ 3.
1 Najwyższą władzą ogółu rodziców jest zebranie plenarne. Jest ono zwoływane raz w czasie kadencji Rady oraz przed wyłonieniem Rady w szkole.
2. Podstawowym organem organizacyjnym ogółu rodziców Szkoły Podstawowej nr 11 w Tychach, jest zebranie rodziców klasy.

3. Zebranie rodziców wybiera spośród siebie klasową Radę Rodziców składającą się z 3 osób, tak aby można wybrać: przewodniczącego, skarbnika i sekretarza. Zebranie rodziców uczniów danej klasy wybiera przedstawiciela do Rady Rodziców.
4. Przedstawiciele klas (oddziałów) tworzą Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 11 w Tychach.
5. Plenarne zebranie Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 11 w Tychach, wybiera spośród siebie Prezydium Rady Rodziców, jako organ kierujący pracami Rady Rodziców oraz Komisję Rewizyjną, jako organ kontrolny Rady Rodziców. Prezydium Rady Rodziców składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza, skarbnika, księgowego oraz członków Prezydium. Prezydium konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu.
6. Komisja rewizyjna składa się z 3 osób. Co najmniej jeden z członków komisji rewizyjnej powinien być dobrze zorientowany w przepisach prawa finansowego i rachunkowości. Członkowie komisji rewizyjnej wybierają przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego na pierwszym swoim posiedzeniu.
7. Prezydium Rady Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły robocze spośród swoich członków, członków Rady Rodziców i spośród innych rodziców oraz osób współdziałających z rodzicami spoza szkoły (jako eksperci) dla wykonania określonych zadań.
8. Uchwałą zebrania plenarnego Rady Rodziców możliwe jest włączenie w skład Prezydium Rady Rodziców osób spoza szkoły, które zadeklarują chęć działania na rzecz rodziców i Szkoły Podstawowej nr 11 w Tychach.
§ 4.
Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa 1 rok począwszy od miesiąca września do dnia 30 września ostatniego roku kadencji.
§ 5.
Członkowie klasowych Rad Rodziców z klas programowo najwyższych, których dzieci opuściły szkołę w środku kadencji Rad zostaną zastąpieni przez członków klasowych Rad Rodziców z klas nowo zorganizowanych zgodnie z § 3.5.


ROZDZIAŁ IV

TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ PRZEZ RADĘ RODZICÓW I JEJ ORGANY WEWNĘTRZNE

§ 6.
1. Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu danego organu. W przypadku równej liczby głosów decyzję podejmuje przewodniczący Rady Rodziców.
2. Listę uczestników posiedzenia danego organu oraz quorum ustala każdorazowo sekretarz organu lub przewodniczący.
3. Uchwały są protokołowane w protokolarzu Rady Rodziców szkoły. Za protokolarz Rady Rodziców i jego prawidłowe prowadzenie odpowiada sekretarz prezydium Rady.


ROZDZIAŁ V

WYBORY DO ORGANÓW RADY RODZICÓW
§ 7.
1. Wybory do Rady Rodziców (klasowej Rady Rodziców), prezydium Rady Rodziców i do Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu tajnym.
2. Lista kandydatów do danego organu nie może być mniejsza od liczby miejsc ustalonych dla danego organu. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustnie lub pisemnie swoją zgodę na kandydowanie.
3. Wybrani zostaną ci kandydaci, którzy uzyskali 50% plus 1 głos uczestników prawomocnego zebrania wyborczego.
4. Przy równej liczbie uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowanie.
5. Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuować się na pierwszym swoim posiedzeniu.
6. Ustala się następujący porządek obrad plenarnego zebrania sprawozdawczo-
wyborczego Rady Rodziców:
a) wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania oraz innych organów zebrania, takich jak: komisja regulaminowa, komisja uchwał i wniosków, komisja wyborcza. Wybory do tych funkcji są jawne,
b) sprawozdanie ustępującego organu z działalności w okresie sprawozdawczym,
c) sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i wniosek o udzielenie (lub nieudzielenie) absolutorium ustępującemu organowi,
d) informacja dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 w Tychach o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu szkoły,
e) ewentualne wystąpienia zaproszonych przedstawicieli innych organów szkoły lub organizacji,
f) plenarna dyskusja programowa,
g) uchwalenie wniosków programowo-organizacyjnych do działalności Rady Rodziców w następnej kadencji,
h) wybory nowych organów Rady Rodziców:
- ustalenie przez komisję regulaminową listy obecności i stwierdzenie prawomocności zebrania,
- przypomnienie zasad wyborczych oraz ustalenie listy kandydatów przez komisję wyborczą,
- głosowanie,
- ogłoszenie wyników wyborów przez przewodniczącego komisji wyborczej,
- wolne głosy i wnioski.
§ 8.
1. Inne plenarne posiedzenia Rady Rodziców przyjmują taki sam porządek obrad jak w §7.1, z tym że opuszcza się w nim punkty dotyczące wyborów a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej nie zawiera wniosku w sprawie absolutorium, lecz jedynie wnioski pokontrolne.

 

ROZDZIAŁ VI

RAMOWY PLAN PRACY RADY RODZICÓW I JEJ ORGANÓW

§ 9.
1. Zebranie ogółu rodziców szkoły może być zwoływane na wniosek plenarnego posiedzenia Rady Rodziców.
2. Posiedzenie Rady Rodziców jest zwoływane 3 razy w roku szkolnym lub w miarę potrzeb. Na posiedzenia prezydium zaprasza się dyrektora szkoły i inne osoby.
3. Zebranie Rady Rodziców może być zwoływane także w każdym czasie na wniosek klasowych Rad Rodziców z co najmniej 2/3 klas, na wniosek dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej złożony do Prezydium Rady.
4. Posiedzenia Prezydium Rady Rodziców są protokołowane w protokolarzu Rady Rodziców, za który odpowiada sekretarz prezydium.
5. Posiedzenia kontrolne komisji rewizyjnej są obligatoryjne przed plenarnym posiedzeniem Rady Rodziców. Komisja rewizyjna może zbierać się także z własnej inicjatywy lub na wniosek prezydium Rady Rodziców, Rady Rodziców klas, dowolnej grupy rodziców, liczącej jednak nie mniej niż 40% osób ogółu rodziców. Ustalenia i wnioski komisji Rewizyjnej muszą mieć każdorazowo formę pisemną i są przedstawiane plenarnemu posiedzeniu Rady Rodziców, prezydium Rady Rodziców oraz osobom, które wnioskowały o zwołanie Komisji Rewizyjnej.
6. Formy i częstotliwość działania innych struktur podejmujących w ramach Rady Rodziców komisje problemowe, zespoły robocze, wynikają z potrzeb związanych z realizacją zadań jakich się te zespoły podjęły.
7. Zebrania rodziców poszczególnych klas odbywają się z inicjatywy samych rodziców, klasowej Rady Rodziców lub wychowawcy klasy.

 


ROZDZIAŁ VII

ZASADY GROMADZENIA I WYDATKOWANIA FUNDUSZY RADY RODZICÓW
§ 10.
1. Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły z następujących źródeł
a) ze składek rodziców,
b) z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i funduszy do których zwróci się prezydium Rady,
c) z dochodowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców dla rodziców i mieszkańców środowiska szkoły,
d) ze zbiórki surowców wtórnych,
e) odsetki od srodków zgromadzonych na rachunku bankowym,
f) z innych źródeł prawnie niezakazanych.
§ 11.
1. Wysokość składki rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego na zebraniu rodziców klasy. Propozycję wysokości składki dla całej szkoły przedstawia prezydium Rady Rodziców. Ustalona wysokość składki podlega indywidualnemu zadeklarowaniu jej wnoszenia przez każdego z rodziców.
§ 12.
1. Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie „Preliminarza wydatków Rady Rodziców na dany rok szkolny”, zatwierdzonego każdorazowo przez Prezydium Rady Rodziców oraz podejmowanych uchwał.
2. Roczny preliminarz wydatków nie może być sprzeczny z „ Ramowym preliminarzem wydatków Rady Rodziców”.

ROZDZIAŁ VIII

OBSŁUGA KSIĘGOWO-RACHUNKOWA ŚRODKÓW FINANSOWYCH RADY RODZICÓW
§ 13.
1. Do obsługi księgowo-rachunkowej funduszy Rady Rodziców, prowadzenia księgowości oraz obsługi rachunkowej użytkowników funduszu zgodnie z zatwierdzonym preliminarzem powołuje się księgową. Prezydium opracowuje zakres czynności i odpowiedzialności księgowego i skarbnika.
2. Bezpośredni nadzór nad pracą księgowego sprawuje Prezydium Rady Rodziców.
3. Prezydium zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w celu przechowywania na nim środków oraz bieżących wypłat i przelewów. Operacje finansowe na koncie dokonywane są za podpisem księgowej z Rady Rodziców.
4. Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy.
5 Operacje finansowe (przychody i rozchody) rejestrowane są w „Książce przychodów i wydatków Rady Rodziców”. Odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie ww. książki spoczywa na księgowej.
6 Skarbnik Rady Rodziców prowadzi ewidencję i rozliczenie wpływów składek od skarbników klasowych. Przyjęcie wpłat potwierdza dokumentem księgowym (kp) dowodem wpłat na wskazane konto Rady Rodziców. Termin dokonania wpłat nie później niż 7 dni od otrzymania składki klasowej.


ROZDZIAŁ IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 14.
1. W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkoły, Rada Rodziców zaprasza na swoje zebrania (a prezydium Rady Rodziców na swoje posiedzenia regulaminowe) dyrektora szkoły oraz kierownictwo pozostałych organów szkoły.
2. Rada Rodziców poprzez różne formy swego działania zapewnia realizację uprawnień ustawowych i statutowych społeczności rodzicielskiej określonych w § 2.3 niniejszego regulaminu.
3. W przypadku nierespektowania tych uprawnień przez Dyrekcję szkoły lub podległych jej pracowników, a także przez Radę Pedagogiczną prezydium Rady Rodziców może złożyć pisemne zażalenie na tego rodzaju stan rzeczy.
§ 15.
1. Członkowie klasowych Rad Rodziców, Prezydium Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji, jeśli gremia, które dokonały ich wyboru postanowią ich odwołać. Odwołanie dokonuje się przez pojęcie uchwały według procedury ustalonej w§ 16.1 Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści:
RADA RODZICÓW
przy
SZKOLE PODSTAWOWEJ Nr 11
w TYCHACH

a także pieczęcią do operacji finansowych tak jak wyżej wymieniona, ale z dodatkiem w postaci numeru konta bankowego. Pieczątki uwidocznione muszą być w arkuszu „wzory pieczątek”.
2. Członkowie Prezydium Rady Rodziców mogą posiadać pieczątkę imienną z wymienioną funkcją, zaewidencjonowaną (zarejestrowaną) w arkuszu „wzory pieczątek”.
§ 17.
1. Zmian w regulaminie dokonywać może plenarne zebranie Rady Rodziców na umotywowany wniosek prezydium Rady Rodziców.


RAMOWY PRELIMINARZ WYDATKÓW RADY RODZICÓW

§ 18.
1. Prezydium Rady Rodziców może wydatkować środki pochodzące ze składek rodziców wyłącznie na:
a) pomoc materialną dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania dożywiania, odzieży, podręczników,
b) dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym, jak np. dzień patrona, festyn sportowo-rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka i Dnia Sportu Szkolnego, finały szkolne olimpiad i konkursów przedmiotowych, sportowych itp.,
c) nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów i zespołów artystycznych, sportowych,
d) sfinansowanie części kosztów reprezentacyjnego zespołu artystycznego lub sportowego szkoły,
e) zakup książek, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego do wysokości 20% środków przeznaczonych na te cele przez organ prowadzący szkołę,
f) wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości i rachunkowości Rady Rodziców,
g) inne, zgodnie z podjętymi uchwałami.
h) gospodarowanie środkami Rady Rodziców pochodzącymi z innych źródeł niż składka rodzicielska.
§ 19.
1. Środki te mogą być:
wydatkowane na: dofinansowanie celów ustalonych w § 18 oraz finansowanie własnych projektów Rady Rodziców, jak budowa nowej pracowni lub gabinetu przedmiotowego, rozdziale IV tego regulaminu.
a) wyposażenie szkoły w określoną aparaturę, renowację urządzeń sportowo-rekreacyjnych itp.
b) inne zgodnie z podjętymi uchwałami.

Sposób wydatkowania środków Rady Rodziców może być w części zależny od życzeń czy wskazań celów przez osoby lub organizacje wpłacające. W takim przypadku prezydium Rady Rodziców bez zgody ofiarodawców nie może wydatkować środków na inne cele.