SREBRNA JEDENASTKA

        „Srebrna Jedenastka” jest wyrazem najwyższego uznania Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej dla ucznia, który wyróżnił się nienaganną postawą i szczególnym zaangażowaniem w klasie, na terenie szkoły i poza nią.

I. Odznakę otrzymuje uczeń, który:
1) W wyniku klasyfikacji rocznej osiągnął średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych przewidzianych szkolnym planem nauczania od 4,75 oraz wzorową lub bardzo dobrą ocenę z zachowania;
2) Swoją postawą prezentował wzorowy stosunek do nauki szkolnej m.in. poprzez:

 • aktywność na zajęciach,
 • obowiązkowość w wykonywaniu zadań powierzonych przez nauczyciela,
 • systematyczność w pracy;

3) Aktywnie uczestniczy w dodatkowych zajęciach rozwijając swe zdolności i zainteresowania;
4) Podejmował się zadań wykraczających poza obowiązki ucznia, a znaczące dla zespołu klasowego lub społeczności szkolnej, np.:

 • uczestniczył w konkursach szkolnych lub zawodach sportowych,
 • aktywnie działał w organizacjach szkolnych (samorząd, aktyw biblioteczny, harcerstwo);

5) Wyróżniał się nienaganną postawą moralną, wysoką kulturą osobistą na terenie szkoły i poza nią. Odznaczał się szacunkiem wobec nauczycieli, pracowników szkoły, koleżanek i kolegów;
6) Nie ulegał wpływom destrukcyjnym, dbał o bezpieczeństwo własne i innych m.in. poprzez:

 • Nieuleganie nałogom,
 • tolerancję,
 • prawdomówność, koleżeństwo,
 • pracę nad kształtowaniem własnego charakteru;

II. Uczeń zobowiązany jest do estetycznego gromadzenia dokumentów potwierdzających jego udział we wszystkich konkursach, imprezach szkolnych i pozaszkolnych oraz dodatkowych zajęciach (dyplomy, wyróżnienia, zaświadczenia, opinie, zdjęcia) w ciągu całego roku szkolnego.
III. Uczeń składa zebraną dokumentację w podpisanej teczce u wychowawcy klasy, który opiniuje i zgłasza wniosek o przyznanie „Złotej Jedenastki” do zastępcy dyrektora szkoły.
IV. Kandydaci do „Złotej Jedenastki” powinni być zgłoszeni do końca pierwszego tygodnia czerwca danego roku szkolnego.
V. Wychowawcy zobowiązani są do poinformowania uczniów o regulaminie przyznawania „Złotej Jedenastki” na lekcjach wychowawczych we wrześniu.
VI. Odznakę wręcza dyrektor szkoły podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego na forum szkoły.

 

 

ZŁOTA JEDENASTKA

        „Złota Jedenastka” jest wyrazem najwyższego uznania Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej dla ucznia, który wyróżnił się nienaganną postawą i szczególnym zaangażowaniem w klasie, na terenie szkoły i poza nią.

I. Odznakę otrzymuje uczeń, który:
1) W wyniku klasyfikacji rocznej osiągnął średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych przewidzianych szkolnym planem nauczania 5,0 (i wyżej) oraz wzorową ocenę z zachowania;
2) Swoją postawą prezentował wzorowy stosunek do nauki szkolnej m.in. poprzez:

 • aktywność na zajęciach,
 • obowiązkowość w wykonywaniu zadań powierzonych przez nauczyciela,
 • systematyczność w pracy,
 • udział w konkursach;

3) Aktywnie uczestniczy w dodatkowych zajęciach rozwijając swe zdolności i zainteresowania;
4) Podejmował się zadań wykraczających poza obowiązki ucznia, a znaczące dla zespołu klasowego lub społeczności szkolnej, np.:

 • uczestniczył w konkursach szkolnych i zajął 1-3 miejsce lub zawodach sportowych i zajął 1-3 miejsce,
 • reprezentował szkołę w konkursach międzyszkolnych i zawodach sportowych (bez konieczności zajmowania najwyższych miejsc),
 • aktywnie działał w organizacjach szkolnych (samorząd, aktyw biblioteczny, harcerstwo),
 • podejmował różne zadania z własnej inicjatywy (dla klasy lub szkoły), np. zawody sportowe, apele, prace społeczne,
 • udział w konkursie interdyscyplinarnym;

5) Wyróżniał się nienaganną postawą moralną, wysoką kulturą osobistą na terenie szkoły i poza nią. Odznaczał się szacunkiem wobec nauczycieli, pracowników szkoły, koleżanek i kolegów;
6) Nie ulegał wpływom destrukcyjnym, dbał o bezpieczeństwo własne i innych m.in. poprzez:

 • nieuleganie nałogom,
 • tolerancję,
 • prawdomówność, koleżeństwo,
 • pracę nad kształtowaniem własnego charakteru;

7) Uczeń, który ubiega się o „Złotą Jedenastkę” powinien spełnić wszystkie wymagania zawarte w punkcie I. z wyjątkiem punktu 4), gdzie należy spełnić przynajmniej 2 kryteria.
II. Uczeń zobowiązany jest do estetycznego gromadzenia dokumentów potwierdzających jego udział we wszystkich konkursach, imprezach szkolnych i pozaszkolnych oraz dodatkowych zajęciach (dyplomy, wyróżnienia, zaświadczenia, opinie, zdjęcia) w ciągu całego roku szkolnego.
III. Uczeń składa zebraną dokumentację w podpisanej teczce u wychowawcy klasy, który opiniuje i zgłasza wniosek o przyznanie „Złotej Jedenastki” do zastępcy dyrektora szkoły.
IV. Kandydaci do „Złotej Jedenastki” powinni być zgłoszeni do końca pierwszego tygodnia czerwca danego roku szkolnego.
V. Wychowawcy zobowiązani są do poinformowania uczniów o regulaminie przyznawania „Złotej Jedenastki” na lekcjach wychowawczych we wrześniu.
VI. Odznakę wręcza dyrektor szkoły podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego na forum szkoły.