"I"


INFORMACJA OGÓLNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ WIDEOKONFERENCJI

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ
NAUCZANIA ZDALNEGO

 

 

 

"K"

 

KARTA UCZNIA UBIEGAJACEGO SIĘ O PRZYZNANIE ODZNAKI SZKOLNEJ

 

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (2016- 2021)

 

KRYTERIA OCEN ZACHOWANIA- SYSTEM PUNKTOWY

 

 

"P"

 

PLAN DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

PROCEDURA KONTROLI SPEŁNIANA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

 

PROCEDURA KONTAKTÓW Z RODZICAMI

 

PROCEDURA ZWOLNIENIA Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 

PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIENIA Z NAUKI DRUGIEGO JĘZYKA OBCEGO

 

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS PANDEMII COVID-19

 

PROCEDURY DZIAŁAŃ INTERWENCYJNYCH

 

PROCEDURY MONITOROWANIA REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ

 

PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA

 

PROCEDURA WPROWADZANIA INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

 

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY  NA  ROK 2022/2023

 

 

"R"

 

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DUŻEJ SALI GIMNASTYCZNEJ

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z MAŁEJ SALI GIMNASTYCZNEJ

 

REGULAMIN PRACOWNI JĘZYKOWEJ

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA UCZNIOM STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO I SPORTOWEGO

 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

REGULAMIN STOŁÓWKI

 

REGULAMIN SZATNI UCZNIOWSKIEJ

 

REGULAMIN ŚWIETLICY

 

REGULAMIN WYCIECZEK

 

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA PODRĘCZNIKÓW

 

REJESTR WYJSĆ GRUPOWYCH

 

 

"S"

 

STATUT SZKOŁY

 

STRATEGIA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH, ZAPOBIEGAWCZYCH I INTERWENCYJNYCH

 

SZKOLNY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA

 

 

"U"

 

UDZIELANIE POMOCY- ALGORYTM DZIAŁAŃ

 

 

"W"

 

WEWNĘTRZNA PROCEDURA OPIEKI NAD DZIEĆMI W CZASIE TRWANIA PANDEMII KORONAWIRUSA

 

WEWNĄTRZSZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO

 

 

 

"Z"

 

ZASADY UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

 

ZASADY PRZYZNAWANIA SREBRNEJ JEDENASTKI

 

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA

aneks nr 1

 

ZASADY PRZYZNAWANIA ZŁOTEJ JEDENASTKI