"I"

INFORMACJA OGÓLNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ WIDEOKONFERENCJI

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ
NAUCZANIA ZDALNEGO

 

"K"

 

KARTA UCZNIA UBIEGAJACEGO SIĘ O PRZYZNANIE ODZNAKI SZKOLNEJ

 

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (2016- 2021)

 

KRYTERIA OCEN ZACHOWANIA- SYSTEM PUNKTOWY

 

"P"

PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z DORADZTWEM ZAWODOWYM

 

PROCEDURA KONTROLI SPEŁNIANA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

 

PROCEDURA KONTAKTÓW Z RODZICAMI

 

PROCEDURA ZWOLNIENIA Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 

PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIENIA Z NAUKI DRUGIEGO JĘZYKA OBCEGO

 

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS PANDEMII COVID-19

 

PROCEDURY DZIAŁAŃ INTERWENCYJNYCH

 

PROCEDURY MONITOROWANIA REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ

 

PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA

 

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY  NA  ROK 2020/2021

 

"R"

 

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DUŻEJ SALI GIMNASTYCZNEJ

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z MAŁEJ SALI GIMNASTYCZNEJ

 

REGULAMIN PRACOWNI JĘZYKOWEJ

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA UCZNIOM STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO I SPORTOWEGO

 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

REGULAMIN STOŁÓWKI

 

REGULAMIN SZATNI UCZNIOWSKIEJ

 

REGULAMIN ŚWIETLICY

 

REGULAMIN WYCIECZEK

 

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA PODRĘCZNIKÓW

 

REJESTR WYJSĆ GRUPOWYCH

 

"S"

 

STATUT SZKOŁY

 

(aneks nr 1)

(aneks nr 2)

 

STRATEGIA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH, ZAPOBIEGAWCZYCH I INTERWENCYJNYCH

 

SZKOLNY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA

 

"U"

 

UDZIELANIE POMOCY- ALGORYTM DZIAŁAŃ

"W"

WEWNĘTRZNA PROCEDURA OPIEKI NAD DZIEĆMI W CZASIE TRWANIA PANDEMII KORONAWIRUSA

 

"Z"

ZASADY POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

 

ZASADY PRZYZNAWANIA SREBRNEJ JEDENASTKI

 

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA

aneks nr 1

 

ZASADY PRZYZNAWANIA ZŁOTEJ JEDENASTKI