We wrześniu 2020 r. nasza szkoła przystąpiła do udziału w Ogólnopolskim Konkursie

"Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń 202/2021", którego hasło brzmi:

Prawo, Przyjaźń, Tolerancja

 

Celem konkursu "Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń 2020/2021" jest popularyzacja wśród uczniów podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki, także ucznia-obywatela, przeciwdziałania patologiom, szerzenia tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach oraz solidaryzmu społecznego. Konkurs ma służyć także podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów.

 

Konkurs trwał od 17 września do 15 lutego 2021 r.

 

 

Przez ten czas wykonaliśmy 10 zadań konkursowych:

 

 1. Przeprowadzenie, we wszystkich klasach szkoły, debaty uczniowskiej nt. Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel z testem sprawdzającym dla uczniów wg układu opracowanego przez szkołę. Ocena jury na podstawie testów, po 3 z każdej klasy, przesłanych do jury.

  Sprawozdanie zad.1 BEZPIECZNA SZKOŁA BEZPIECZNY UCZEŃ 2020_2021_SP nr 11 w Tychach


   
 2. Przeprowadzenie szkolnego konkursu nt. Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi (nauczyciel-uczeń, dziecko-rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości). Zasady konkursu, z dostosowaniem do grup wiekowych, opracowują szkoły uczestniczące w konkursie. Ocena na podstawie 10 najciekawszych prac wg wyboru szkoły, przesłanych przez szkoły do jury konkursu.

  Sprawozdanie zad.2 BEZPIECZNA SZKOŁA BEZPIECZNY UCZEŃ 2020_2021_SP 11 w Tychach

   
 3. Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych etc. nt. Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia, udzielania pomocy, obrona konieczna itp. Ocena na podstawie opisu wykonanych przedsięwzięć, sporządzonego przez szkołę i przesłanego do jury.

  Sprawozdanie zad.3 BEZPIECZNA SZKOŁA BEZPIECZNY UCZEŃ 2020_2021_SP nr 11 w Tychach

   
 4. Przeprowadzenie pogadanek we wszystkich klasach na temat: Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne. Zalecane podjęcie tematu relacji „chłopcy-dziewczęta” – język, kultura osobista etc. „Czy uczniowie klną i dlaczego…” Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury.

  Sprawozdanie zad.4 BEZPIECZNA SZKOŁA BEZPIECZNY UCZEŃ 2020_2021_SP 11 w Tychach

   
 5. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów na temat „Tytoń, narkotyki, dopalacze – jak się przed tym bronić”. Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę.

  Sprawozdanie zad.5 BEZPIECZNA SZKOŁA BEZPIECZNY UCZEŃ 2020_2021_SP 11 w Tychach

   
 6. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów nt. Kibole, blokersi, grupy podwórkowe – co robić, jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciągnięciem do „paczki”. Wskazany udział specjalisty ds. prewencji z Policji, pedagoga-specjalisty z zakresu resocjalizacji. Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę.

  Sprawozdanie zad.6 BEZPIECZNA SZKOŁA BEZPIECZNY UCZEŃ 2020_2021_SP 11 w Tychach

   
 7. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem Mój przyjaciel jest inwalidą – jak kształtować podstawy akceptujące niepełnosprawność. Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę.

  Sprawozdanie zad.7 BEZPIECZNA SZKOŁA BEZPIECZNY UCZEŃ 2020_2021_SP 11 w Tychach

   
 8. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem Nie jesteś sam. Jak monitorować sytuację osób z otoczenia szkolnego lub środowiskowego, które znalazły się w biedzie, chorobie, stanie sieroctwa społecznego lub „eurosieroctwa”; gdzie szukać pomocy. Wskazany udział przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej i pomocy rodzinie, zawodowych kuratorów sądowych.

  Sprawozdanie zad.8 BEZPIECZNA SZKOŁA BEZPIECZNY UCZEŃ 2020_2021_SP 11 w Tychach

   
 9. Przeprowadzenie konwersatoriów na temat: Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia… Prezentacja może obejmować podstawowe reguły prawa cywilnego i karnego – w konwencji odpowiedniej dla grup wiekowych, a także tematykę przestępczości nieletnich i wykonywania kar orzeczonych przez sądy dla nieletnich oraz sądy powszechne.

  Sprawozdanie zad.9 BEZPIECZNA SZKOŁA BEZPIECZNY UCZEŃ 2020_2021_SP 11 w Tychach

   
 10. Wykonanie dowolnego zadania wg tematyki wybranej przez uczestniczącą w konkursie szkołę, dotyczącej kwestii bezpiecznej szkoły lub bezpieczeństwa uczniów.

  Sprawozdanie zad.10 BEZPIECZNA SZKOŁA BEZPIECZNY UCZEŃ 2020_2021_SP nr 11 w Tychach
   

 

Wszystkie zadania zostały pozytywnie ocenione przez jury konkursu i zdobyliśmy certyfikat BEZPIECZNEJ SZKOŁY!

 

 

 

Program koordynowała p. Beata Duda