REGULAMIN    DZIAŁAJĄCEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 


IM. MARII CURIE SKŁODOWSKIEJ W TYCHACH

 


1. Konto dla ucznia
a. otwierane jest przez opiekuna SKO na podstawie oświadczenia rodzica / opiekuna prawnego o przystąpieniu dziecka do SKO.
b. umożliwia gromadzenie i przechowywanie środków pieniężnych przez dzieci w wieku od 6 do 13 lat będących członkami SKO oraz korzystanie z innych usług bankowych oferowanych przez PKO BP i udostępnionych dla SKO „Konto dla ucznia”.

 

2. Dziecko będące członkiem SKO po otwarciu rachunku otrzymuje książeczkę SKO, numer klienta i hasło oraz Kartę bankową.


3. Dziecko będące członkiem SKO
a. każdorazowo kwituje wpłaty i wypłaty własnoręcznym podpisem w książeczce SKO oraz w dokumentacji Opiekuna;
b. zgłasza wypłaty u Opiekuna SKO na co najmniej dwa dni przed żądanym terminem wypłaty ( w dniu dyżurów opiekunów- poniedziałki, piątki);
c. niezwłocznie informuje Opiekuna o utracie lub zniszczeniu Książeczki lub Karty;
d. występuje z SKO na podstawie oświadczenia rodzica/ opiekuna prawnego o wystąpieniu z SKO oraz zgłoszenia rezygnacji Opiekunowi SKO, zwrotu Karty i Książeczki;
e. ma możliwość do ponownego przystąpienia do SKO.


4. Opiekunami SKO w Szkole Podstawowej nr 11 im Marii Curie  Skłodowskiej są p. Jolanta Frejowska i p. Joanna Loska-Rychlik


5. Opiekunowie SKO przyjmują wpłaty i dokonują wypłat potwierdzając operacje wpisami do książeczki i dokumentacji opiekuna według następującego harmonogramu:
a. w środy o godzinie 11.30   p. Joanna Loska- Rychlik  w sali nr 35
b. w piątki o godzinie 11.30  p. Jolanta Frejowska w sali  nr 33


6. Kwota jednorazowej wpłaty i wypłaty wynosi od 1 zł. Kwota wypłaty nie może przewyższać  dotychczasowych wpłat dokonanych u Opiekuna.


7. Przy zgłoszeniu chęci wypłaty większej niż 10 zł członek SKO musi przedstawić Opiekunowi pisemną zgodę rodziców na dokonanie tej operacji.

 

 

Regulamin został utworzony w oparciu o „Ogólne warunki prowadzenia i obsługi rachunków SKO” PKO BP.


 

JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM  - INSTRUKCJA


1) Zgłoś się do Opiekuna SKO w Twojej szkole ( np. Jolanta Frejowska, p. Joanna Loska-Rychlik) i odbierz deklarację.


2) Wypełnioną przez rodziców Deklarację dostarcz do jednego z Opiekunów.


3) Na podstawie Deklaracji bank założy Ci konto.


4) Po kilku dniach Opiekun wręczy Ci Książeczkę SKO, kopertę z nr konta, loginem i hasłem oraz Kartę bankową ( tych dokumentów musisz strzec jak oka w głowie).


5) Teraz możesz już zacząć oszczędzać.


6) W Opiekunów możesz dokonywać wpłat od 1 zł.


7) Jeśli chcesz oszczędności wypłacić, musisz mieć zgodę rodziców oraz zgłosić ten fakt jednemu z Opiekunów w poniedziałek lub czwartek poprzedzający wypłatę.


8) Po zalogowaniu się na stronie Banku PKO SA możesz mieć wgląd do swojego konta i wirtualnie nim zarządzać.