" SZKOŁA DLA KAŻDEGO Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w tyskich szkołach podstawowych".

 

         

         Projekt realizowany w ramach priorytetu IX PO KL 2007-2013, działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępnie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

.
 

OKRES REALIZACJI;


01.09.2011 – 30.06.2013

 


CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU:       Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci poprzez indywidualizację procesu kształcenia w klasach I-III w Szkołach Podstawowych.

Projekt skierowany jest do 1940 uczniów 21 tyskich szkół podstawowych. Zakłada on dodatkowe indywidualne i grupowe zajęcia specjalistyczne ukierunkowane na zdiagnozowane dysfunkcje, bariery rozwojowe jak i uzdolnienia uczniów, które pomogą wyrównać szanse edukacyjne dzieci z tyskich szkół podstawowych. Ponadto szkoły zostaną doposażone w niezbędne materiały i pomoce dydaktyczne. W ramach projektu przewidziane są następujące rodzaje zajęć: dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w matematyce, logopedyczne dla dzieci z wadami wymowy, socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne, dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej, gimnastyka korekcyjna, zajęcia terapeutyczne specjalistyczne dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozwijające zdolności matematyczno-przyrodnicze, rozwijające zdolności artystyczne, rozwijające inne zdolności.
 

Zajęcia organizowane w ramach projektu:

 

mgr Maria Cymerlik zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne
mgr Joanna Rudof zajęcia rozwijające zainteresowania językowe – język angielski
mgr Krzysztof Oliwa zajęcia rozwijające zainteresowania historyczne
mgr Lidia Szymańczyk zajęcia rozwijające zainteresowania muzyczne
mgr Barbara Fatyga zajęcia dla dzieci z trudnościami w pisaniu i czytaniu
mgr Barbara Tumasz zajęcia psychoedukacyjne i socjometryczne
mgr Bożena Żyłka zajęcia dla dzieci z trudnościami w matematyce
mgr Grażyna Leki zajęcia dla dzieci z trudnościami w pisaniu i czytaniu
mg Irena Ratajczak gimnastyka korekcyjna
mgr Przemysław Ciukaj gimnastyka korekcyjna
mgr Małgorzata Grzeszyk zajęcia logopedyczne
mgr Katarzyna Błaszczuk Melka zajęcia logopedyczne