Plan pracy Szkolnego Koła Wolontariatu

 

Cele i założenia Szkolnego Koła Wolontariatu


1. Zaangażowanie dzieci i młodzieży do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym, zapoznanie z ideą wolontariatu.
2. Rozwijanie wśród uczniów postawy zaangażowania, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.
3. Wypracowanie systemu włączania wolontariuszy do działań na rzecz szkoły oraz środowiska lokalnego.
4. Wspieranie ciekawych inicjatyw społeczności szkolnej i lokalnej.
5. Wspieranie inicjatyw charytatywnych.
6. Prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy.


Miejscem organizacji działania wolontariatu jest Szkoła Podstawowa nr 11 im. Marii Curie- Skłodowskiej w Tychach


Postanowienia ogólne


Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno- koleżeńsko- przyjacielskie.
Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.
Szkolne Koło Wolontariuszy jest inicjatywą kierowaną do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne.
Koło Wolontariuszy jest wspólnotą całkowicie nieodpłatną i otwartą na wszystkich, którzy chcą pomagać innym.


Wolontariusze:


Członkiem Koła może być uczeń szkoły, respektujący zasady Koła, po uprzednim przedstawieniu opiekunom pisemnej zgody rodziców na działalność wolontariacką. Wolontariusz zobowiązuje się do:
- osobistej pracy nad własnym rozwojem,
- zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy,
- troski o los słabszych.
- dobrowolności
- bezinteresowności

Kodeks etyczny wolontariusza

Być pewnym – Zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.
Być przekonanym – Nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.
Być lojalnym – Zgłaszaj sugestie, szanuj innych.
Przestrzegać zasad – Nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie.
Mówić otwarcie – Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz.
Chętnie uczyć się – Rozszerzaj swoją wiedzę.
Stale się rozwijać – Staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.
Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą – Będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje.
Być osobą, na której można polegać – Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.
Działać w zespole – Znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny.
 
Prawa wolontariusza

Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.
Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nieutrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu.
Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora.
Wolontariusz ma prawo być poinformowany o trudnościach, kosztach przejazdu związanych z wykonywaną pracą.
Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy w Szkolnego Koła Wolontariatu uprzedzając odpowiednio wcześniej opiekuna Koła.


Obowiązki wolontariusza

Członek Koła kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych.
Wolontariusz ma obowiązek prowadzenia Karty Aktywności.
Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach i szkoleniach Szkolnego Koła Wolontariatu .
Wolontariusz ma obowiązek respektować regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu.
Każdy członek Klubu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych.

Obszary działania


1.Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i środowisko lokalne.
2. Udział w bieżących akcjach charytatywnych.
3. Współpraca z instytucjami.

Nagradzanie wolontariuszy


1. Organizowanie spotkań w celu podsumowania pracy oraz nagrodzenia za działalność wolontariacką.
- wyrażenie uznania słownego,
- pochwała na forum szkoły,
- wręczanie listów pochwalnych i dyplomów
- informowanie na stronie internetowej szkoły,
2. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza.
 
Zadania koordynatora Szkolnego Koła Wolontariatu


1. Konstruowanie rocznego planu pracy i przedstawienie go członkom Koła na pierwszym spotkaniu.
2. Utrzymywanie stałego kontaktu z organizacjami i instytucjami.
3. Tworzenie atmosfery zaufania i otwartości oraz poczucia bezpieczeństwa, która sprzyja dobrej współpracy.
4. Organizowanie zebrań, mających na celu zapoznanie z planowanymi działaniami oraz warsztatów dla wolontariuszy.
5. Przygotowywanie rocznego sprawozdania z pracy wolontariuszy i nagradzanie najbardziej aktywnych członków.
Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Szkolnego Koła Wolontariatu.
2.Wolontariusze obchodzą swoje święto 5 grudnia – w Międzynarodowym Dniu Wolontariusza.
3. Plan pracy oraz program mogą zostać zmienione w ciągu roku.

Koordynator Szkolnego Koła Wolontariatu
Magdalena Salwerowicz