Poradnik „Hymn Polski” czyli jak śpiewać z szacunkiem i bez błędów

---------------------------------

 

 

-------------------------

SZANOWNI RODZICE,

zachęcamy do lektury broszury informacyjnej wydanej przez MEN:

Co rodzic powinien wiedzieć w nowym roku szkolnym 2017/2018?

 

------------------------------

------------------------------------------

 

8 czerwca 2017

SZANOWNI PAŃSTWO

 

         Kwalifikacja uczniów do świetlicy szkolnej  na rok 2017/2018 odbędzie się na podstawie  dokładnie wypełnionych kart zgłoszeniowych oddanych w sekretariacie szkoły lub w świetlicy do 26 czerwca 2017 r. Kartę zgłoszeniową dziecka można pobrać w świetlicy lub pobrać ze strony internetowej szkoły.

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO POBRANIA

---------------------------------------------

OBIADY W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2017/2018

         Rodzice/ Opiekunowie, którzy chcą aby ich dzieci jadły obiady w szkolnej stołówce w okresie od września 2017 r. do czerwca 2018 r. zobowiązani są do podpisania nowej umowy o korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej.
Umowę można pobrać na stronie internetowej szkoły, w świetlicy lub w sekretariacie.

Dokładnie wypełnione umowy należy oddać do 15 sierpnia 2017 r. w świetlicy lub w sekretariacie szkoły

UMOWA DO POBRANIA

-

 

MOBI DZIENNIK 

 

LOGOWANIE

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

DOPALACZE
Gdzie szukać pomocy?


800 060 800 – Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego.
116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży.
800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci.
800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka.
112 – Jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej.
http://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/dopalacze-gdzie-szukac-pomocy-najwazniejsze-numery-telefonow.html

ZASIŁEK SZKOLNY


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 ze zm.)

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie zasiłku szkolnego przysługuje:
- Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (...) - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
- Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
- Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;


Kto może otrzymać?


Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi, będącemu przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, jakie miało miejsce w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące wstecz od momentu składania wniosku o przyznanie tego zasiłku (np. zgon żywiciela rodziny, ciężka choroba, bezrobocie, zniszczenie mienia wskutek klęski żywiołowej takiej jak powódź, pożar itp.) Ponadto warunkiem przyznania zasiłku szkolnego jest zamieszkanie na terenie gminy Tychy.

Zasiłek szkolny przyznawany jest jednorazowo w kwocie nie wyższej niż pięciokrotność kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Można się o niego ubiegać kilkukrotnie w ciągu roku. We wniosku należy wskazać uzasadnienie oraz pożądaną formę pomocy, a także dołączyć dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego, następnie całość złożyć w Miejskim Zarządzie Oświaty w Tychach.
Jeżeli wybraną formą pomocy są świadczenia pieniężne przelewa się je na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy, albo wypłaca się je w kasie MZO, natomiast pomoc rzeczowa przekazywana jest za pośrednictwem placówki, do której uczeń uczęszcza.

Uczniowi może być jednocześnie przyznany zasiłek szkolny niezależnie od przyznanego stypendium szkolnego.

        

 

Kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka

          27 maja 2013 roku wystartowała kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka REAGUJ. MASZ PRAWO. Jej głównym celem jest zmiana biernej postawy ludzi wobec aktów krzywdzenia dzieci oraz zmniejszenie społecznego przyzwolenia na stosowanie przemocy.

 


 

          Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na stronie kampanii oraz stronie Rzecznika Praw Dziecka 

 

 

"MOJE SZIECKO W PRZEDSZKOLU I SZKOLE"- poradnik dla rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 

 "MOJE DZIECKO W PRZEDSZKOLU I SZKOLE"- prezentacja dla rodziców

 

  

 

 

 

 

          

W Tychach działa program  „3+Liczna Rodzina”.

  

Z programu możesz korzystać, jeśli:

 

  • Jesteś członkiem tyskiej rodziny wielodzietnej, która ma na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 lub 24 lat (gdy dziecko uczy się lub studiuje),
  • Jesteś członkiem tyskiej rodziny zastępczej,
  • Jesteś podopiecznym Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Tychach.

WAŻNE: Nieważne, jaki Twoja rodzina ma dochód. Każdy może uczestniczyć
w programie. Nie jest także istotne, czy dzieci wychowuje jeden, czy dwoje rodziców.

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.

  

Informujemy, że na stronie internetowej Poradni www.ppptychy.pl została uruchomiona e-poradnia, która umożliwia uzyskanie specjalistycznej porady droga mailową przez Internet. Z porady skorzystać mogą uczniowie, rodzice oraz nauczyciele.