------------------------

 

INFORMACJA

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że zgodnie z uchwałą nr LII/976/23 z dnia 31.08.2023 r. Rady Miasta Tychy w sprawie zamiaru przekształcenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tychach wraz z uchwałą zmieniającą nr LIII/1001/23 z dnia 28.09.2023 r. z dniem1 kwietnia 2024 r. planowane jest przeniesienie siedziby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tychach z ul. Andersa nr 16 na ul. Edukacji nr 102 w Tychach.

 

--------------------------

 

W roku 2023 na terenie miasta Tychy działa pięć punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji.

 

        

        

 Aktualne informacje można znaleźć na stronie: umtychy.pl/pomoc-prawna

------------------------------

KASA MCO

        Sanowni Państwo, informujemy, iż od 01.10.2018 r.  KASA w Miejskim Centrum Oświaty będzie zamknięta. Wpłaty i wypłaty będą możliwe jedynie w banku lub poprzez bankowość internetową.
 

----------------------

 PROGRAM RZĄDOWY "DOBRY START"

 

 

  • PROGRAM RZĄDOWY - Dobry Start.

        Świadczenie 300 plus przysługuje niezależnie od prawa do bezpłatnych podręczników. Warunkiem otrzymania świadczenia jest złożenie wniosku. Wnioski przez internet można składać od 1 lipca 2018 r. , natomiast w tradycyjnej formie papierowej – od 1 sierpnia 2018 r. Ostatecznym terminem złożenia wniosku jest 30 listopada 2018 r.
Świadczenie to przysługuje rodzicom, opiekunom faktycznym i prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczym, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz osobom uczącym się.
W naszym mieście, wnioski można składać w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach, przy ul. Barona 30
Poniżej link do strony MOPS-u, gdzie znajdą Państwo wszystkie niezbędne informacje.
http://mops.tychy.pl/swiadczenia_rodzinne/dobry_start.html
Więcej informacji na temat rządowego programu „Dobry Start” znaleźć można na stronie: https://www.mpips.gov.pl/DobryStart
 

 

----------------------------------------------

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 


       25 maja 2018 roku wchodzi w życie "RODO”, czyli unijne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
Szczegółowe informacje - w załączonym dokumencie.
 

----------------

Miejska kampania „ Dlaczego? Porozmawiajmy o trudnych uczuciach”
Znajdź pomoc - Telefony zaufania

 

116 111
Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży czynny codziennie w godzinach 12.00-22.00. Prowadzi go Fundacja DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje)
Zadzwoń lub napisz, gdy coś Cię martwi, masz jakiś problem, nie masz z kim porozmawiać lub wstydzisz się o czymś opowiedzieć. Telefon jest czynny codziennie od godziny 12.00 do 22.00, wiadomość przez stronę (www.116111.pl) możesz przesłać całą dobę. Pomoc świadczona przez konsultantów Telefonu 116 111 jest całkowicie bezpłatna.


800 121 212
Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka to bezpłatna, działająca całodobowo telefoniczna linia interwencyjna dla dzieci i młodzieży. Specyfiką Dziecięcego Telefonu Zaufania jest jego dwoisty charakter z jednej strony jest to telefon zaufania, z drugiej pełni on również rolę telefonu interwencyjnego.
Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Każdy, kto zadzwoni po godzinie 20.00 lub w dni wolne od pracy może przedstawić swój problem i zostawić numer kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania oddzwoni następnego dnia. Do dziecięcego telefonu zaufania najczęściej zgłaszane są sprawy dotyczące przemocy, problemów emocjonalnych, w relacjach rówieśniczych, szkolnych i rodzinnych oraz wynikających z okresu dorastania.


800 702 222
Linia Wsparcia jest linią całodobową i bezpłatną dla wszystkich osób dzwoniących. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Wspierają nie tylko telefonicznie, ale także poprzez email (porady@liniawsparcia.pl) oraz czat (www.liniawsparcia.pl). Z pomocy może skorzystać każda osoba bez względu na wiek czy miejsce zamieszkania. Centrum wsparcia to projekt fundacji Itaka realizowany na zlecenie Ministerstwa Zdrowia. Finansowany jest z pieniędzy Narodowego Programu Zdrowia.


800 100 100
Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci
bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 12.00-15.00 oraz pomoc online (pomoc@800100100.pl) dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania.

---------------------------------------------

Poradnik „Hymn Polski” czyli jak śpiewać z szacunkiem i bez błędów

 

---------------------------------

     

 

MOBI DZIENNIK 

 

LOGOWANIE

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

DOPALACZE
Gdzie szukać pomocy?


800 060 800 – Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego.
116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży.
800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci.
800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka.
112 – Jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej.
http://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/dopalacze-gdzie-szukac-pomocy-najwazniejsze-numery-telefonow.html

ZASIŁEK SZKOLNY


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 ze zm.)

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie zasiłku szkolnego przysługuje:
- Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (...) - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
- Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
- Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;


Kto może otrzymać?


Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi, będącemu przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, jakie miało miejsce w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące wstecz od momentu składania wniosku o przyznanie tego zasiłku (np. zgon żywiciela rodziny, ciężka choroba, bezrobocie, zniszczenie mienia wskutek klęski żywiołowej takiej jak powódź, pożar itp.) Ponadto warunkiem przyznania zasiłku szkolnego jest zamieszkanie na terenie gminy Tychy.

Zasiłek szkolny przyznawany jest jednorazowo w kwocie nie wyższej niż pięciokrotność kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Można się o niego ubiegać kilkukrotnie w ciągu roku. We wniosku należy wskazać uzasadnienie oraz pożądaną formę pomocy, a także dołączyć dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego, następnie całość złożyć w Miejskim Zarządzie Oświaty w Tychach.
Jeżeli wybraną formą pomocy są świadczenia pieniężne przelewa się je na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy, albo wypłaca się je w kasie MZO, natomiast pomoc rzeczowa przekazywana jest za pośrednictwem placówki, do której uczeń uczęszcza.

Uczniowi może być jednocześnie przyznany zasiłek szkolny niezależnie od przyznanego stypendium szkolnego.

        

 

Kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka

          27 maja 2013 roku wystartowała kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka REAGUJ. MASZ PRAWO. Jej głównym celem jest zmiana biernej postawy ludzi wobec aktów krzywdzenia dzieci oraz zmniejszenie społecznego przyzwolenia na stosowanie przemocy.

 


 

          Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na stronie kampanii oraz stronie Rzecznika Praw Dziecka 

 

 

"MOJE SZIECKO W PRZEDSZKOLU I SZKOLE"- poradnik dla rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 

 "MOJE DZIECKO W PRZEDSZKOLU I SZKOLE"- prezentacja dla rodziców

 

  

 

 

 

 

          

W Tychach działa program  „3+Liczna Rodzina”.

  

Z programu możesz korzystać, jeśli:

 

  • Jesteś członkiem tyskiej rodziny wielodzietnej, która ma na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 lub 24 lat (gdy dziecko uczy się lub studiuje),
  • Jesteś członkiem tyskiej rodziny zastępczej,
  • Jesteś podopiecznym Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Tychach.

WAŻNE: Nieważne, jaki Twoja rodzina ma dochód. Każdy może uczestniczyć
w programie. Nie jest także istotne, czy dzieci wychowuje jeden, czy dwoje rodziców.

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.

  

Informujemy, że na stronie internetowej Poradni www.ppptychy.pl została uruchomiona e-poradnia, która umożliwia uzyskanie specjalistycznej porady droga mailową przez Internet. Z porady skorzystać mogą uczniowie, rodzice oraz nauczyciele.