2018/2019

------------------

-------------------------------------------------

17 kwietnia 2019

Szanowni Państwo!


     Dyrektor szkoły informuje, że zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2018/2019 w Szkole Podstawowej nr 11 im. Marii Curie Skłodowskiej, dni przerwy wiosennej 18, 19, 23.04.2019 r. są wolnymi od zajęć dydaktyczno - wychowawczych. Szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze.
W związku z trwającym w dalszym ciągu strajkiem, przewiduję, że mogą wystąpić problemy w zapewnieniu przez szkołę pełnej opieki świetlicowej. Dlatego przed ewentualnym Państwa zgłoszeniem potrzeby objęcia dziecka opieką świetlicową proszę o indywidualny kontakt z dyrektorem szkoły.
Bardzo proszę o zrozumienie tej wyjątkowej sytuacji. O następnych krokach będę Państwa informować na bieżąco - bardzo proszę sprawdzać systematycznie dziennik elektroniczny. Informuję również, iż w czasie trwania strajku nie będzie możliwe kontaktowanie się z nauczycielami poprzez wiadomości w e-dzienniku, więc w sytuacjach szczególnych proszę zwracać się tylko do dyrektora szkoły i sekretariatu.


Z poważaniem
Marzena Nogaj – Dyrektor SP-11

-------------------------

12 kwietnia 2019

Szanowni Państwo!

Zapraszam uczniów 8 klasy naszej szkoły do napisania egzaminu ósmoklasisty:

15. 04.2019r – język polski,
16.04.2019r. - matematyka
17.04.2019r. - język angielski

WAŻNE informacje:
1) Uczniowie przychodzą do szkoły na godz. 8.20.
2) Obowiązuje strój galowy.
3) Każdy uczeń powinien mieć legitymację oraz długopis lub pióro z czarnym tuszem, na matematykę dodatkowo linijkę.
4) Do sali NIE WOLNO wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.
5) Każdy z uczniów otrzyma butelkę wody mineralnej, zakupioną przez Radę Rodziców SP-11.

POWODZENIA!!!

Z poważaniem
Marzena Nogaj – Dyrektor SP-11

 

-----------------------------------------

Szanowni Państwo!


        Dyrektor szkoły informuje, że zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2018/2019 w Szkole Podstawowej nr 11 im. Marii Curie Skłodowskiej, dni egzaminu ósmoklasisty (15 – 17.04.2019 r.) są wolnymi od zajęć dydaktycznych. Szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze.
W związku z trwającym w dalszym ciągu strajkiem, nauczyciele, którzy nie strajkują, będą zaangażowani w organizację tych egzaminów. Przewiduję, że mogą wystąpić problemy w zapewnieniu przez szkołę opieki świetlicowej. Dlatego przed ewentualnym Państwa zgłoszeniem potrzeby objęcia dziecka opieką świetlicową proszę o indywidualny kontakt z dyrektorem szkoły.
Bardzo proszę o zrozumienie tej wyjątkowej sytuacji.
O następnych krokach będę Państwa informować na bieżąco - bardzo proszę sprawdzać systematycznie dziennik elektroniczny. Informuję również, iż w czasie trwania strajku nie będzie możliwe kontaktowanie się z nauczycielami poprzez wiadomości w e-dzienniku, więc w sytuacjach szczególnych proszę zwracać się tylko do dyrektora szkoły i sekretariatu.

Z poważaniem
Marzena Nogaj – Dyrektor SP-11

----------------------------------------------------
  

11 kwietnia 2018

OFERTA BEZPŁATNYCH ZAJĘĆ DLA DZIECI

-------------------------------------------

 

10 kwietnia 2019

‼‼ NAJNOWSZA INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY DLA RODZICÓW W ZWIĄZKU ZE STRAJKIEM NAUCZYCIELI ‼‼

Szanowni Państwo,

       Informuję, że w najbliższych dniach w związku z trwającym w dalszym ciągu strajkiem, nauczyciele, którzy nie podjęli akcji protestacyjnej, będą zaangażowani przede wszystkim w organizację egzaminów. Przewiduję, że mogą wystąpić problemy w zapewnieniu przez SP-11 opieki świetlicowej.

Dlatego przed ewentualnym Państwa zgłoszeniem potrzeby objęcia dziecka zajęciami świetlicowymi proszę o indywidualny kontakt z dyrektorem szkoły.

Bardzo proszę o zrozumienie tej wyjątkowej sytuacji.

O następnych krokach będę Państwa informować na bieżąco, dlatego też bardzo proszę sprawdzać systematycznie dziennik elektroniczny oraz stronę internetową. Informuję również, iż w czasie trwania strajku nie będzie możliwe kontaktowanie się z nauczycielami poprzez wiadomości w e-dzienniku, więc w sytuacjach szczególnych proszę zwracać się tylko do dyrektora szkoły i sekretariatu.

Z poważaniem
Marzena Nogaj - Dyrektor SP-11

------------------------------------

9 kwietnia 2019

Szanowni Państwo,

      Informuję, że w najbliższych dniach w związku z trwającym w dalszym ciągu strajkiem, nauczyciele, którzy nie podjęli akcji protestacyjnej, będą zaangażowani przede wszystkim w organizację egzaminów. Przewiduję, że mogą wystąpić problemy w zapewnieniu przez SP-11 opieki świetlicowej. Dlatego przed ewentualnym Państwa zgłoszeniem potrzeby objęcia dziecka zajęciami świetlicowymi proszę o indywidualny kontakt z dyrektorem szkoły. 
Bardzo proszę o zrozumienie tej wyjątkowej sytuacji.
O następnych krokach będę Państwa informować na bieżąco, dlatego też bardzo proszę  sprawdzać systematycznie dziennik elektroniczny oraz stronę internetową. Informuję również, iż w czasie trwania strajku nie będzie możliwe kontaktowanie się z nauczycielami poprzez wiadomości w e-dzienniku, więc w sytuacjach szczególnych proszę zwracać się tylko do dyrektora szkoły i sekretariatu.


Z poważaniem.
Marzena Nogaj - Dyrektor SP-11

------------------------------

8 kwietnia 2019

SZANOWNI PAŃSTWO,


      Zgodnie z wcześniejszymi zapewnieniami informuję, że z powodu trwającego strajku nauczycieli, zajęcia 9.04.2019 będą odwołane. Deklaracje nauczycieli, potwierdzone własnoręcznym podpisem, wskazują, iż nie będzie możliwe przeprowadzenie zajęć dydaktycznych i wychowawczych, a zajęcia opiekuńcze dla dzieci mogą się odbyć w bardzo ograniczonym wymiarze po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem szkoły.
Zwracam się do Państwa o zrozumienie zaistniałej sytuacji oraz o bieżące monitorowanie i sprawdzanie komunikatów w e-dzienniku.
Przypominam, iż w czasie trwania strajku nie będzie możliwe kontaktowanie się z nauczycielami poprzez wiadomości w e-dzienniku, więc w sytuacjach szczególnych proszę zwracać się tylko do dyrektora szkoły i sekretariatu.
W związku zaistniałą sytuacją, w dalszym ciągu zawieszona będzie również praca stołówki szkolnej.
O następnych krokach będę Państwa informować na bieżąco.


Z poważaniem.
Marzena Nogaj - Dyrektor SP-11

 

-----------------------------------------

SZANOWNI PAŃSTWO,


         Dyrektor szkoły informuje, że na chwilę obecną tj. 5 kwietnia 2019 r. nie ma porozumienia pomiędzy Rządem i Związkami Zawodowymi, dlatego też 8 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) wszystkie zajęcia w szkole będą ODWOŁANE.
          Wyniki referendum wskazują, że w strajku będą uczestniczyć nauczyciela w takiej liczbie, że nie będzie możliwe przeprowadzenie zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w szkole. Jednocześnie taka sytuacja stwarza zagrożenia dla zdrowia uczniów, gdyż liczba nauczycieli, którzy przystąpią do pracy, nie będzie wystarczająca do sprawowania należytej opieki w stopniu zapewniającym ich bezpieczeństwo.


Bardzo proszę o zrozumienie tej wyjątkowej sytuacji!


O następnych krokach będę Państwa informować na bieżąco – bardzo proszę sprawdzać systematycznie e-dziennik. Jednocześnie informuję, iż w czasie trwania strajku nie będzie możliwe kontaktowanie się z nauczycielami poprzez wiadomości w e-dzienniku, więc w sytuacjach szczególnych proszę zwracać się tylko do dyrektora szkoły i sekretariatu.
Odnośnie egzaminów mogę jedynie zapewnić, że podejmę wszelkie możliwe kroki, aby się odbyły. W absolutnie wyjątkowych sytuacjach braku możliwości zapewnienia opieki dzieciom proszę o indywidualny kontakt z dyrektorem szkoły.
Ponadto informuję, że w związku zaistniałą sytuacją zawieszona będzie również praca stołówki szkolnej.

Z poważaniem.
Marzena Nogaj - Dyrektor SP-11
 

 

---------------------------------

UWAGA! WAŻNA INFORMACJA!

 INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY DLA RODZICÓW W ZWIĄZKU ZE STRAJKIEM NAUCZYCIELI ‼‼

Szanowni Rodzice!

         Proszę o zapoznanie się z informacją MEN skierowaną do Państwa na temat strajku nauczycieli.  Niezależnie od stanowiska MEN, oceniając realne możliwości naszej szkoły, a jednocześnie mając na uwadze odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, proszę o zapoznanie się z pismem dyrektora Miejskiego Centrum Oświaty na temat możliwej do zrealizowania w mieście Tychy organizacji pracy szkół i przedszkoli w czasie strajku.

Z poważaniem.
Marzena Nogaj - Dyrektor SP-11 w Tychach.

--------------------------------------------------

INFORMACJA MEN DLA RODZICÓW W ZWIĄZKU ZE STRAJKIEM NAUCZYCIELI ‼‼

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).

Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).

W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.

Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.
Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.

Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).

1. Art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
2. Art. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).
3. § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
4. Art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).
5. Art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
6. Art. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

------------------------------------------------------ 

 

INFORMACJA MIEJSKIEGO CENTRUM OŚWIATY W TYCHACH DLA RODZICÓW W ZWIĄZKU ZE STRAJKIEM NAUCZYCIELI ‼‼

Szanowni Rodzice!


    W związku z ogólnopolskim strajkiem nauczycieli od 8 kwietnia br. do odwołania, nastąpią zmiany w organizacji pracy szkół i placówek oświatowych w Tychach.

Zmiany te nie dotyczą jednak jednostek, w których strajk nie będzie organizowany: Przedszkola nr 1, Przedszkola nr 18, Przedszkola nr 19, Szkoły Podstawowej nr 36 oraz Zespołu Szkół Muzycznych.

8 kwietnia
W związku z nadzwyczajną sytuacją jaka może nastąpić (biorąc pod uwagę bardzo wysoki stopień poparcia strajku oraz wynik referendum) i brakiem możliwości wcześniejszego ustalenia ostatecznej liczby  strajkujących nauczycieli, 8 kwietnia wszystkie zajęcia w szkołach podstawowych i przedszkolach, będą ODWOŁANE (na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oświatowych). Bardzo proszę o zrozumienie tej wyjątkowej sytuacji i pozostawienie dzieci w domach oraz zapewnienie im opieki we własnym zakresie. W szkołach ponadpodstawowych lekcje nie odbędą się, natomiast decyzję o organizacji dodatkowych zajęć dla młodzieży podejmie dyrektor danej szkoły w zależności od możliwości kadrowych.

9 kwietnia

Jeśli strajk będzie kontynuowany planowane zajęcia i lekcje w szkołach i przedszkolach nie odbędą się. W przypadku szkół i przedszkoli, w których nie wszyscy nauczyciele będą strajkować, dyrektor placówki zorganizuje, w miarę możliwości, zajęcia świetlicowe dla dzieci, których rodzice nie będą w stanie zapewnić opieki we własnym zakresie. Liczba dzieci, jaka będzie mogła uczestniczyć w zajęciach świetlicowych będzie uzależniona od liczby nauczycieli gotowych do pracy. Przyjęcie dziecka na te zajęcia będzie wymagało wcześniejszych uzgodnień z dyrektorem. Jednocześnie proszę o wyrozumiałość, jeśli spotkacie się Państwo z odmową przyjęcia dziecka na zajęcia. Decyzja taka będzie wynikała wyłącznie z troski o ich bezpieczeństwo, do zapewnienia którego niezbędni są opiekunowie. W szkołach ponadpodstawowych dodatkowe zajęcia dla młodzieży będą organizowane w zależności od liczby nauczycieli gotowych do pracy.

0 – 17 kwietnia
W szkołach podstawowych oraz szkołach z oddziałami gimnazjalnymi, dni przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego (10–12 kwietnia) oraz egzaminu ósmoklasisty (15-17 kwietnia) są dniami wolnymi od zajęć lekcyjnych (niezależnie od strajku). Nie strajkujący nauczyciele ze wszystkich tyskich szkół, będą zaangażowani do pracy w zespołach nadzorujących przebieg egzaminów. Zależy nam, aby umożliwić szkołom przeprowadzenie egzaminów podczas strajku. W związku z tym szkoły nie będą organizowały zajęć świetlicowych w dniach, kiedy odbywać się będą egzaminy gimnazjalne i ósmoklasisty.

Dorota Gnacik
Dyrektor Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach 

--------------------------------

OFERTA MIASTA TYCHY NA CZAS STRAJKU NAUCZYCIELI‼‼

Szanowni Rodzice!

         W związku z zapowiedzianym przez Związek Nauczycielstwa Polskiego ogólnopolskim strajkiem nauczycieli od 8 kwietnia br. do odwołania, nastąpią istotne zmiany w organizacji pracy szkół i placówek oświatowych w mieście Tychy.


Pełna oferta miasta Tychy w zakresie dodatkowych bezpłatnych zajęć kulturalnych i sportowych tutaj: https://www.oswiata.tychy.pl/uploa…/…/Sekretariat/oferta.pdf

         

KIERMASZ KSIĄŻEK

 

 

     Pani Kinga Radzewicz serdecznie zaprasza, do biblioteki szkolnej, na kiermasz książek, kolorowanek, łamigłówek. Książki można nabyć w cenie 3, 5 i 7 zł.

 

KONKURS DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH „ZAWÓD MOICH MARZEŃ”

 

Konkurs skierowany jest do uczniów w dwóch grupach wiekowych:

  • uczniowie klas II-III - wykonanie pracy plastycznej w formie plakatu, 
  • uczniowie klas IV – VIII  wykonanie prezentacji  multimedialnej w programie PowerPoint                        Szczegóły konkursu zawarte są w regulaminie

     

Regulmin kionkursu do pobrania

LEKKI TORNISTER

 

LIST RZECZNIKA PRAW DZIECKA

 

 

 

 

       Od 22 października w naszej szkole rusza rekrutacja do projektu pn. „Szkoła nowych możliwości – podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 5 i Szkole Podstawowej nr 11 w Tychach”, którego organizatorem jest Gmina Miasta Tychy.

INFORMACJA O REKRUTACJI DO PROJEKTU

„SZKOŁA NOWYCH MOŻLIWOŚCI – PODNIESIENIE JAKOŚCI OFERTY EDUKACYJNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 I SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 W TYCHACH” projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.

Zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji do projektu pn. „Szkoła nowych możliwości – podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 5 i Szkole Podstawowej nr 11 w Tychach”, realizator Projektu, tj. Gmina Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy, informuje, iż od dnia 22 października 2018 roku do dnia 8 listopada 2018 roku trwa rekrutacja do Projektu. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami rekrutacyjnymi.
Szczegóły u koordynatora szkolnego projektu (tel. 32 227 34 64 lub).
Termin składania dokumentów rekrutacyjnych – od 22 października 2018 roku do 8 listopada 2018 r.
Miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych:
1. Sekretariat Szkoły Podstawowej nr 11 IM. Marii Curie - Skłodowskiej w Tychach, ul. Skłodowskiej 4, 43-100 Tychy
lub
2. Biuro projektu (Urząd Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy, Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich, IX piętro, pokój 906),
 

Dokumenty związane z projektem:

SZKOŁA NA SPORTOWO – BUDOWA BIEŻNI I SKOCZNI NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 WYGRYWA – DZIĘKUJEMY!!! ;)

          4 października zostały opublikowane wyniki głosowania w ramach Budżetu Partycypacyjnego na 2019 rok. Okazało się że odnieśliśmy kolejny bardzo duży sukces w historii Budżetu Partycypacyjnego.

Dzięki pomocy Państwa, mieszkańców osiedla C, wygraliśmy głosowanie w zgłoszonym projekcie Szkoła na Sportowo. W imieniu całej Rady Pedagogicznej, społeczności szkolnej oraz Dzieci bardzo pięknie dziękujemy Wam wszystkim za wsparcie.

Szczególnie w tym miejscu dziękujemy Wam wszystkim którzy oddali na nasz projekt głos. Równie serdeczne podziękowania należą się Pani Ewelina Majewska – Howis, projektodawczyni tego przedsięwzięcia. Jeszcze raz pięknie dziękujemy – cała społeczność szkolna JEDENASTKI.

WSZYSCY WYGRALIŚMY WSPÓLNĄ SPRAWĘ, DZIĘKUJEMY

 

 

SZKOŁA NOWYCH MOŻLIWOŚCI – PODNIESIENIE JAKOŚCI OFERTY EDUKACYJNEJ w Szkole Podstawowej nr 5 i Szkole Podstawowej nr 11 w Tychach

          Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs

Głównym celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi i Szkole Podstawowej nr 11 w Tychach. Projekt zakłada wsparcie uczniów w zakresie kształtowania i rozwijania kluczowych kompetencji, niezbędnych na rynku pracy, stworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu, doposażenie placówek w sprzęt TIK i pomoce dydaktyczne, a także podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli poprzez udział w kursach i szkoleniach.

W efekcie 383 uczniów ze szkół objętych wsparciem będzie miało możliwość uczestniczenia w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki, przyrody i kołach zainteresowań. Szczególnie uzdolnieni uczniowie będą mogli poszerzać swoje zainteresowania na zajęciach rozwijających kompetencje językowe, matematyczne, przedsiębiorczość oraz umiejętność uczenia się. Jako innowację wprowadza się w obu szkołach nauczanie przedmiotów przyrodniczych w oparciu o metodę eksperymentu. Celem tych zajęć będzie zmiana roli ucznia z biernego słuchacza w aktywnego badacza poprzez przeprowadzanie eksp

 

erymentów, pokazów i doświadczeń.

Realizacja projektu przyczyni się do niwelowania barier edukacyjnych i społecznych uczniów oraz zmniejszenia dysproporcji rozwojowych. Zakłada się też aktywną współpracę nauczycieli i rodziców, m.in. poprzez wymianę doświadczeń związanych z efektami pracy w ramach dodatkowych zajęć.

Termin realizacji – 2018-2020
Wartość całkow

 

ita – 360 354,50 PLN

Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej – 324 319,05 PLN

SZANOWNI RODZICE

        Należność za zniszczone podręczniki należy wpłacać na konto dochodowe szkoły W tytule przelewu NALEŻY wpisać: "zwrot za podręcznik zniszczony imię i nazwisko dziecka, klasa"    nr konta: 63 1240 1330 1111 0010 6084 4872  Szkoła Podstawowa nr 11 w Tychach

POTWIERDZENIE PRZELEWU NALEŻY DOSTARCZYĆ DO BIBLIOTEKI!


TYTUŁ PODRĘCZNIKA, kwota w złotych
klasa 1
Nowi tropiciele (każda część) 9,90
Explore Treetops 1 24,75
klasa 2
Nasza szkoła (każda część) 4,21
Young Treetops. Class Book 2 24,75
klasa 3
Nasza szkoła (każda część) 2,35
Young Treetops. Class Book 3 24,75

KLASA 4
Język polski. Między nami 21,90
Matematyka 21,90
Historia. Wczoraj i dziś 21,20
Tajemnice przyrody 21,20
Lekcja muzyki 7,00
Plastyka. Do dzieła! 7,00
Technika. Jak to działa? 9,40
Informatyka. Lubię to! 8,00
Oxford STEPS PLUS 21,00
KLASA 5
Język polski. Między nami 21,90
Matematyka 21,90
Historia. Wczoraj i dziś 21,20
Tajemnice przyrody 21,20
I gra muzyka 7,00
Plastyka. Do dzieła! 7,00
Technika. Jak to działa? 9,40
Lubię to! 8,00
j. angielski 21,00
KLASA 6
Język polski. Między nami 21,90
Matematyka 21,90
Historia. Wczoraj i dziś 21,20
Tajemnice przyrody 21,20
I gra muzyka 7,00
Plastyka. Do dzieła! 7,00
Technika. Jak to działa? 9,40
Lubię to! 8,00
j. angielski 21,00
KLASA 7
Język polski. Między nami 25,00
Matematyka 25,20
Biologia 25,00
Chemia 25,00
Fizyka 23,00
Geografia 25,00
Historia. Wczoraj i dziś 24,50
Informatyka. Lubię to! 10,00
Lekcja muzyki 9,00
Plastyka. Do dzieła! 9,00
j. angielski – English Class A2+ 23,40
j. niemiecki – Magnet Smart 23,40
j. rosyjski – Echo 7 25,74

 

BOISKO WELOFUNKCYJNE

 

      Z dniem 11.05.2018 r. na terenie szkoły został‚o udostępnione boisko wielofunkcyjne pozyskane z budżetu partycypacyjnego dla naszych uczniów i mieszkańców osiedla.
Stanowi one nasze wspólne dobro, dlatego serdecznie prosimy, aby o nie należycie dbać i szanować."

Informacja p. dyr. Marzena Nogaj

RODZICU! OBSERWUJ-DIAGNOZUJ-POMAGAJ

        "Rodzicu! Jeśli Cię coś niepokoi w rozwoju Twojego dziecka porozmawiaj z wychowawcą, pedagogiem szkolnym, zgłoś się do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tychach w celu zdiagnozowania dziecka.
Właściwe zdiagnozowanie i wczesne wykrycie dysfunkcji rozwojowych poprawią szanse edukacyjne Twojego dziecka i pozwolą zaplanować odpowiednią pomoc w przedszkolu lub szkole."

Więcej szczegółów na: www.oswiata.tychy.pl/kampania-obserwuj-diagnozuj-pomagaj i stronie internetowej szkoły w zakładce RODZICU! OBSERWUJ-DIAGNOZUJ-POMAGAJ

 

KAMPANIA MIEJSKA DLACZEGO?

 

 


        24 stycznia ruszyła Miejska Kampania "Dlaczego?- porozmawiajmy o uczuciach". Szczegóły na jej temat znajdziecie Państwo na  stronie: http://dlaczego.ppptychy.pl/ oraz w  zakładce Programy i akcje -> Kampania DLACZEGO?

SZANOWNI PAŃSTWO


          W związku z niepokojącymi doniesieniami dotyczącymi pojawiających się zagrożeń w Internecie MY MAUCZYCIELE zwracamy się z prośbą DO PAŃSTWA – RODZICÓW NASZYCH UCZNIÓW o zwrócenie szczególnej uwagi na poniższe informacje.

Gry komputerowe mogą wspierać rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny dzieci. Wpływają pozytywnie na: spostrzegawczość, reakcje na bodźce, zdolności przestrzenne, procesy myślowe oraz koncentrację uwagi. Poprawiają refleks i koordynację wzrokowo-ruchową oraz ćwiczą umiejętność współdziałania w grupie.
Gry komputerowe to bardzo popularna forma rozrywki dla dzieci i młodzieży. 60% dzieci w wieku 4-14 lat używa komputera do grania, a 94% nastolatków
w wieku 12-17 lat gra w gry wideo.

Jednak nadmierne granie może powodować problemy z koncentracją uwagi przez dłuższy czas, zaniedbywania nauki, aktywności fizycznej, kontaktów z rodziną i kolegami. Może ono prowadzić również do rezygnacji z innych zainteresowań, a nawet zaniedbywania czynności takich, jak jedzenie czy sen. W skrajnych przypadkach doprowadzić nawet do uzależnienia.

W naszym kraju wiele gier komputerowych oznaczonych jest wg systemu PEGI (Pan-European Game Information). Jest to ogólnoeuropejski system klasyfikacji gier stworzony przez producentów gier w celu udzielenia rodzicom w Europie pomocy w podejmowaniu świadomych decyzji o zakupie gier komputerowych. Symbole PEGI znajdują się na opakowaniu gry. Wskazują one następujące kategorie wiekowe: 3, 7, 12, 16 i 18 lat, nadane zgodnie z zawartością gry i poziomem rozwoju młodego użytkownika. Na stronie internetowej www.pegi.info można sprawdzić klasyfikację gry i jej kategorię wiekową. W systemie PEGI poza klasyfikacją wiekową można znaleźć oznaczenia informujące o potencjalnie szkodliwych treściach występujących w grze, takich jak przemoc, wulgaryzmy czy hazard. Przed zakupem gry warto zapoznać się z jej klasyfikacją, aby podjąć przemyślaną decyzję.

Gry zawierające agresję i brutalną przemoc powodują wzrost poziomu agresji  u dzieci, uczą wrogich zachowań wobec innych ludzi oraz tego, że jedynym sposobem na rozwiązywanie problemów jest używanie siły. 

Informacje dotyczące zachowania bezpieczeństwa w korzystaniu z gier komputerowych.


RODZICU
• Określ zasady dotyczące czasu, jaki twoje dziecko może przeznaczać na gry komputerowe.
• Zadbaj o to, aby dziecko nie grało codziennie, ale też nie rób tradycji
z tej formy spędzania czasu. Jeśli ustalisz, że w waszym domu gra się w określone dni, np. w piątki i niedziele, dziecko przez cały tydzień będzie żyło oczekiwaniem na włączenie komputera.
• Zainteresuj się, w co gra twoje dziecko i czy gra jest dla niego odpowiednia. Porozmawiaj z dzieckiem o grach, z których korzysta, sprawdź, czego może się z nich nauczyć.
• Zanim kupisz swojemu dziecku grę, upewnij się, że jest odpowiednia do jego wieku. Może ci w tym pomóc system oceny gier PEGI.
• Zwróć uwagę, czy w zachowaniu twojego dziecka nie pojawiają się sygnały uzależnienia od komputera.
• Upewnij się, że twoje dziecko z powodu grania nie zaniedbuje obowiązków domowych i szkolnych.
• Sprawdź, czy gra jest pozbawiona mikropłatności.
• Pamiętaj, że istnieją mini gry, które nie wymagają instalacji, a zawierają treści nieodpowiednie dla dzieci.
• Zwróć uwagę na to, czy w grze można kontaktować się z innymi graczami.
Jeśli tak – sprawdź, czy znajomości, jakie zawiera twoje dziecko, są bezpieczne. Kontakt z innymi użytkownikami może być potencjalnym źródłem niebezpiecznych sytuacji i podejmowania ryzykownych zachowań.

Gdzie można uzyskać pomoc

       W celu uzyskania porad i wskazówek rodzice mogą dzwonić pod nr telefonu 800 100 100, oferujący bezpłatną i anonimową pomoc dla dorosłych (rodziców, nauczycieli, pedagogów). Dzieci i młodzież, którzy potrzebują pomocy, chcą z kimś porozmawiać o swoich problemach mogą dzwonić pod nr telefonu 800 121212 (Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Rzecznika Praw Dziecka).

        Nie zapominajmy, że problemy dzieci i młodzieży, mimo że dla nas dorosłych wydają się błahe i nieistotne, dla nich mogą być bardzo poważne, niekiedy wydają się być sytuacją bez wyjścia.