Wewnątrzszkolne Ocenianie (fragment dotyczący edukacji wczesnoszkolnej)

24. W klasach I – III oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi ustalonymi przez wychowawcę, a oceny z religii są wystawiane wg odrębnych obowiązujących przepisów.

25. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

38.2. w kl. I – III oceny bieżące mają formę oceny opisowej; nauczyciel może stosować różne formy oceniania:

38.2.1. krótki opis (zawierający ocenę pozytywną lub negatywną),

38.2.2. ocena ustna (pochwałę lub wskazanie dziecku popełnionych błędów przy wykonaniu zadania),

38.2.3. znaki graficzne zawarte w dzienniku lekcyjnym

38.2.4. stemple (uśmiechnięte buzie, słoneczka, kolorowe kropki, wykrzykniki,

zwierzątka, itp.)

 

Odnośnie punktu 38.2.3.

W klasach I- III przyjęte znaki graficzne to 1,2,3,4,5,6, gdzie 6 oznacza opanowanie treści powyżej oczekiwań, zaś 1 całkowity brak opanowania wymaganych treści. Znakom graficznym towarzyszy krótki opis.

39.1. w klasach I – III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.