REGULAMIN PRZYZNAWANIA PUNKTÓW DLA KLAS:

Tablice punktacji umieszczone są w pokoju nauczycielskim i bibliotece szkolnej, wraz z karteczkami koloru zielonego i czerwonego.

  • Klasy I-III oceniane są oddzielnie od klas IV-VI.
  • Każda klasa na początku roku szkolnego otrzymuje 100 punktów.
  • Za każdą „zieloną karteczkę” klasa otrzymuje „+5 punktów”, a za każdą „czerwoną karteczkę” „-5 punktów”.
  • Punkty mogą przyznawać wszyscy NAUCZYCIELE i pracownicy szkoły (PAN KONSERWATOR, PANIE SPRZĄTAJĄCE, PANIE Z KUCHNI) poprzez naklejenie karteczki odpowiedniego koloru danej klasie.


Zielone punkty klasa otrzymuje za:

– wzorowe zachowanie na terenie szkoły i poza nią,
– zaangażowanie w zbiórkę makulatury, nakrętek i innych surowców
wtórnych,
– zaangażowanie klasy we wspólne zabawy,
– pomoc innym uczniom i nauczycielom,
– przygotowanie przedstawień i imprez szkolnych,

– wszelkie inicjatywy ze strony uczniów na terenie szkoły i poza nią,
– dawanie dobrego przykładu.

Czerwone punkty klasa otrzymuje za:

– złe zachowanie na terenie szkoły i poza nią,
– za używanie wulgaryzmów,
– za agresywne zachowanie lub dopingowanie agresywnego
zachowania,
– za niepoprawny stosunek do wszystkich osób znajdujących się na
terenie szkoły i poza nią,
– za dewastacje (umyślne zniszczenie),
– za niestosowanie się do Statutu Szkoły i Kontraktów Klasowych,
– za niestosowny ubiór, pomalowane paznokcie, kolorowe włosy itp.

Suma punktów zliczona z całego miesiąca świadczy o zwycięstwie lub porażce klasy.
Dwie najlepsze klasy , które zgromadziły najwięcej punktów otrzymują nagrody:

Klasy I-III:
I miejsce - „zielona karta” gwarantuje możliwość wyboru dwóch lekcji poświęconych na gry i inne zabawy (decyduje wychowawca w porozumieniu z klasą).
II miejsce - „niebieska karta” gwarantuje możliwość wyboru jednej lekcji poświęconej na oglądanie filmu (decyduje wychowawca w porozumieniu z klasą).

Klasa która otrzymała najmniejszą liczbę punktów otrzymuje „czerwoną kartę”, którą może wielokrotnie wykorzystać wychowawca na dowolną pracę społeczną wykonywaną przez klasę wyłącznie po lekcjach.


Klasy IV-VI:
I miejsce - „zielona karta” zwalnia z pytania na każdej lekcji w jednym wybranym przez klasę dniu.
II miejsce - „niebieska karta” zwalnia z pytania na jednej tylko lekcji - wybranej przez klasę.

Klasa która otrzymała najmniejszą liczbę punktów otrzymuje „czerwoną kartę”, którą może wielokrotnie wykorzystać każdy nauczyciel na dowolną pracę społeczną wykonywaną przez klasę wyłącznie po lekcjach lub na lekcji wychowawczej.

Po wykorzystaniu kart, zwracane są one, za pośrednictwem przewodniczących klas do osób sprawujących nadzór nad Samorządem Szkolnym.

Klasa która zgromadzi największą liczbę punktów w ciągu całego roku szkolnego otrzyma „NAGRODĘ NIESPODZIANKĘ”.