---------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Regulamin Szkolnego Konkursu Wiedzy o Harrym Potterze na podstawie literatury i filmu.

 

1. Organizator: Szkoła Podstawowa nr 11 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Tychach.


2. Cele konkursu:


- rozwijanie zainteresowań współczesną literaturą młodzieżową,
- kształcenie kompetencji czytelniczych,
- wyrabianie nawyków czytania, jako formy spędzania wolnego czasu,
- rozbudzanie motywacji do czytania książek,
- rozwijanie wyobraźni.


3. Adresaci konkursu: Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV - VIII Szkoły Podstawowej nr 11.


4. Termin konkursu: Konkurs odbędzie się 15 marca 2023 r.


5. Termin zgłaszania Uczestników oraz miejsce: 8 marca 2023 r., biblioteka szkolna.


6. Przebieg konkursu: Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch etapach:


I etap – pisemny test wiedzy
Do drugiego etapu awansuje pięć najlepszych osób.
II etap – ustny


Dla najlepszej trójki uczniów przewidziane są nagrody rzeczowe.


Wyniki zostaną ogłoszone tego samego dnia.


7. Konkurs dotyczy wszystkich siedmiu części Harrego Pottera:


- J.K. ROWLING, Harry Potter i kamień filozoficzny,
- J.K. ROWLING, Harry Potter i komnata tajemnic,
- J.K. ROWLING, Harry Potter i więzień Askabanu,
- J.K. ROWLING, Harry Potter i czara ognia,
- J.K. ROWLING, Harry Potter i zakon feniksa,
- J.K. ROWLING, Harry Potter i książę półkrwi,
- J.K. ROWLING, Harry Potter i insygnia śmierci.


8. Kwestie nie ujęte w regulaminie i sytuacje sporne wyjaśnia Organizator.

 

 

Do udziału w konkursie zapraszają organizatorki:

Kinga Radzewicz i Paulina Palowska-Budny

 

 

---------------------------------------------------------------------


 

Szkolny Konkurs Plastyczno-Techniczny

 


"BOMBKA BOŻONARODZENIOWA"

 

 

 

 

Cele konkursu:

 • zachowanie tradycji dekorowania bombek bożonarodzeniowych,
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych
 • kształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki oraz tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Bożego Narodzenia
 • rozwijanie zainteresowań różnymi technikami plastycznymi
 • promowanie twórczości dziecięcej.

 


REGULAMIN KONKURSU:

 • TEMAT: Bombka Bożonarodzeniowa.
   
 • FORMAT PRACY: Kompozycja przestrzenna z możliwością zawieszenia. Uczestnik konkursu może zgłosić na konkurs tylko jedną pracę.
   
 • TECHNIKA WYKONANIA PRACY I MATERIAŁ: Dowolne tworzywo oraz technika wykonania.
   
 • KATEGORIA WIEKOWA:
  - klasy I- III Szkoły Podstawowe
  - klasy IV-VIII Szkoły Podstawowej
   
 • KRYTERIA OCENY: zgodność z tematem, walory artystyczne, pomysłowość, oryginalność, pracochłonność, estetyka. Każda bombka choinkowa musi spełniać podstawowy warunek – dać się zawiesić na choince. Prace, które nie będą spełniały powyższego warunku zostaną odrzucone. Ocenie nie będą podlegać prace grupowe.
   
 • INFORMACJE DODATKOWE: Każdy z uczestników ma za zadanie wykonać samodzielnie lub z pomocą dorosłych jedną bombkę bożonarodzeniową. Prace powinny być opisane i zawierać następujące informacje (wzór w załączniku nr 1):
  - imię i nazwisko dziecka
  - wiek ucznia
  - dane oddziału, np. Klasa 2a”, „Klasa 6a”
  - zgodę rodzica na udział dziecka w konkursie i publiczną prezentacje wykonanej pracy oraz akceptację regulaminu konkursu (forma drukowana bądź ręcznie pisana).
   
 • TERMIN ZGŁASZANIA PRAC: 20 grudnia 2022 r.
   
 • OCENA PRAC: Oceny zgłoszonych prac dokona komisja powołana przez organizatora.
   
 • WYNIKI KONKURSU: styczeń 2023 r.
   
 • LISTA LAUREATÓW zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły oraz Facebooku’u.
   
 • UDZIAŁ W KONKURSIE oznacza:
  - zgodę przeniesienia praw autorskich na organizatorów oraz prezentację prac na stronie internetowej szkoły oraz Facebooku’u,
  - Indywidualne zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział dziecka w konkursie, publikację pracy z zaznaczeniem imienia i nazwiska autora pozyskują i archiwizują organizatorzy (zgodnie z obowiązującą procedurą RODO).
   
 • MIEJSCE ZGŁASZANIA PRAC: Prace należy przekazać organizatorom konkursu. Organizatorami konkursu są następujący nauczyciele: p. Beata Duda i p. Sonia Jurak.
   
 • PODSUMOWANIE KOŃCOWE:
  - dostarczenie w terminie prac spełniających warunki konkursu oznacza akceptację przez uczestnika i jego rodziców/ opiekunów „Regulaminu konkursu”
  - dostarczone prace nie będą zwracane autorom, zastrzegamy sobie prawo do ich wykorzystania w celach promocji konkursu lub celach charytatywnych.

 

 

ZAŁĄCZNIK nr 1: WZÓR ZGODY ORAZ OPISANIA PRACY

 

 

Najlepsze prace zostaną nagrodzone nie tylko pozytywną uwagą oraz punktami dodatnimi,

ale również nagrodą rzeczową!

 Do udziału w konkursie zapraszają organizatorki:


Beata Duda, Sonia Jurak

 

 


 ---------------------------------------------------------------------

 

 

 

Konkurs pięknego czytania

„W zaczarowanym świecie książek”

 

 

 

 

Pozdrawiamy serdecznie Agnieszka Konarzewska i Kinga Radzewicz

 

 

---------------------------------------------------------------------

 

 

 

IV FESTIWAL PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. MARII CURIE SKŁODOWSKIEJ W TYCHACH

 

 


Zapraszamy uczniów z klas IV – VIII do udziału w IV Festiwalu Piosenki Patriotycznej!

 

 

 

 

 

 

Cele :

 

 • popularyzacja pieśni utrzymanych „w duchu patriotyzmu”,
 • promowanie młodych talentów w zakresie umiejętności wokalnych,
 • kształtowanie postaw patriotycznych,
 • pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju,
 • pamięć o wydarzeniach historycznych, które zmieniły losy naszej Ojczyzny.

 

 

Zasady IV Festiwalu Piosenki Patriotycznej:

 

 • Festiwal odbędzie się 15 listopada o godz. 8:55 w świetlicy szkolnej.

 

 • W Festiwalu mogą uczestniczyć soliści, zespoły 2 lub 3 osobowe.

 

 • Wykonywana piosenka musi dotyczyć tematyki patriotycznej.

 

 • Prezentacja utworów ma odbywać się z podkładem muzycznym

– dodatkowe informacje i pomoc - p. Beata Duda.

 

 • Organizatorzy zapewniają nagłośnienie.

 

 • Dla uczestników przewidziane są: szóstka z muzyki, dodatkowe punkty zachowania, a dla zwycięzców wyróżnienia.

 

 

Kryteria oceny:

 

 • dobór tematyczny repertuaru,
 • ogólny wyraz artystyczny,
 • muzykalność i warunki głosowe wykonawców,
 • wrażenie artystyczne.

 

 

 

Wszystkich chętnych uczniów do wzięcia udziału w konkursie,

prosimy o zgłaszanie się do p. Beaty Duda.

 

 

 

 

Organizatorzy Festiwalu:

 

p. Agnieszka Konarzewska
p. Beata Duda