ROK SZKOLNY 2021/2022

----------------------------------

 

Szkolny konkurs plastyczno-czytelniczy "Reklama książki"

 

 

 

-----------------------------

 

I EDYCJA KONKURSU

KOLĘDY I PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ

„Niech kolęda się niesie po świecie…”

 

 

 

Cele konkursu:

 • Kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia.
 • Rozbudzanie w uczniach chęci wspólnego śpiewania kolęd i pastorałek.
 • Integracja społeczności szkolnej.
 • Prezentacja talentów muzycznych.
 • Rozbudzanie zainteresowań muzycznych.

 

 

REGULAMIN KONKURSU KOLĘD i PIOSENEK ŚWIĄTECZNYCH

 

Przebieg i terminy konkursu:

 • Uczestnicy przesyłają nagranie audio-video do dn. 15 grudnia 2021r.
   

 

Zasady uczestnictwa:

 • Adresatami konkursu są uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 11 w Tychach.
   
 • Chętni uczniowie przysyłają swoje nagrania do organizatora konkursu na adres sp11konkursymuzyczne@gmail.com do dnia 15.12.2021r.
   
 • Nagrania powinny być w języku polskim. Przy pliku z nagraniem video prosimy o tytuł kolędy/piosenki świątecznej, imię i nazwisko uczestnika oraz zgodę rodziców/opiekunów prawnych na przetwarzanie danych osobowych.
   
 • Uczestnicy konkursu mogą przesłać nagrania indywidualne lub wirtualnego zespołu, przy czym liczba uczestników w grupie nie może przekraczać 3 osób.
   
 • Uczestnicy biorący udział w konkursie występują w 2 kategoriach wiekowych:
  - klasy I – III
  - klasy VI – VIII
   
 • Uczestnicy wykonują dowolnie wybraną jedną kolędę/piosenkę świąteczną w języku polskim:
  - uczestnicy przesyłają nagranie wybranego utworu muzycznego,
  - kolęda/piosenka świąteczna musi być zaśpiewana z pamięci,
  - kolęda/piosenka świąteczna może być wykonywana z podkładem muzycznym, z akompaniamentem własnym lub a cappella (sam śpiew bez muzyki),
  - w wykonaniu kolędy mogą towarzyszyć stroje i rekwizyty przybliżające treść i charakter utworu.
   

 

Nagrania oraz występy na żywo oceni jury składające się z nauczycieli:

p. Beaty Duda, p. Dariusza Jakubowskiego.

 

Kryteria oceny:

 • Oceny prezentacji konkursowych dokonuje Jury powołane przez organizatora konkursu.
   
 • Dokonując oceny Jury bierze pod uwagę:
  - starania, muzykalność i warunki głosowe wykonawców,
  - dobór repertuaru do wieku i możliwości wykonawcy,
  - wartość artystyczną prezentacji: wszelkie elementy, które dodatkowo wzbogacą występ, tzn.:    stroje, rekwizyty, dekoracje, instrumenty, scenki tematyczne, itp.

 

 

ZAŁĄCZNIK nr 1:  ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 


Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody oraz punkty dodatnie z zachowania!

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

 

 

Do udziału w konkursie zapraszają organizatorzy:

p. Beata Duda, p. Dariusz Jakubowski oraz Samorząd Uczniowski

Szkolny Konkurs Plastyczno-Techniczny


"BOMBKA BOŻONARODZENIOWA"

 

 

 

Cele konkursu:

 • zachowanie tradycji dekorowania bombek bożonarodzeniowych,
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych
 • kształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki oraz tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Bożego Narodzenia
 • rozwijanie zainteresowań różnymi technikami plastycznymi
 • promowanie twórczości dziecięcej.

 


REGULAMIN KONKURSU:

 • TEMAT: Bombka Bożonarodzeniowa.
   
 • FORMAT PRACY: Kompozycja przestrzenna z możliwością zawieszenia. Uczestnik konkursu może zgłosić na konkurs tylko jedną pracę.
   
 • TECHNIKA WYKONANIA PRACY I MATERIAŁ: Dowolne tworzywo oraz technika wykonania.
   
 • KATEGORIA WIEKOWA:
  - klasy I- III Szkoły Podstawowe
  - klasy IV-VIII Szkoły Podstawowej
   
 • KRYTERIA OCENY: zgodność z tematem, walory artystyczne, pomysłowość, oryginalność, pracochłonność, estetyka. Każda bombka choinkowa musi spełniać podstawowy warunek – dać się zawiesić na choince. Prace, które nie będą spełniały powyższego warunku zostaną odrzucone. Ocenie nie będą podlegać prace grupowe.
   
 • INFORMACJE DODATKOWE: Każdy z uczestników ma za zadanie wykonać samodzielnie lub z pomocą dorosłych jedną bombkę bożonarodzeniową. Prace powinny być opisane i zawierać następujące informacje (wzór w załączniku nr 1):
  - imię i nazwisko dziecka
  - wiek ucznia
  - dane oddziału, np. Klasa 2a”, „Klasa 6a”
  - zgodę rodzica na udział dziecka w konkursie i publiczną prezentacje wykonanej pracy oraz akceptację regulaminu konkursu (forma drukowana bądź ręcznie pisana).
   
 • TERMIN ZGŁASZANIA PRAC: 15 grudnia 2021 r.
   
 • OCENA PRAC: Oceny zgłoszonych prac dokona komisja powołana przez organizatora.
   
 • WYNIKI KONKURSU: Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi: między 16 - 23 grudnia 2021 r.
   
 • LISTA LAUREATÓW zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły oraz Facebooku’u.
   
 • UDZIAŁ W KONKURSIE oznacza:
  - zgodę przeniesienia praw autorskich na organizatorów oraz prezentację prac na stronie internetowej szkoły oraz Facebooku’u,
  - Indywidualne zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział dziecka w konkursie, publikację pracy z zaznaczeniem imienia i nazwiska autora pozyskują i archiwizują organizatorzy (zgodnie z obowiązującą procedurą RODO).
   
 • MIEJSCE ZGŁASZANIA PRAC: Prace należy przekazać organizatorom konkursu. Organizatorami konkursu są następujący nauczyciele: p. Beata Duda i p. Sonia Jurak.
   
 • PODSUMOWANIE KOŃCOWE:
  - dostarczenie w terminie prac spełniających warunki konkursu oznacza akceptację przez uczestnika i jego rodziców/ opiekunów „Regulaminu konkursu”
  - dostarczone prace nie będą zwracane autorom, zastrzegamy sobie prawo do ich wykorzystania w celach promocji konkursu lub celach charytatywnych.

 

 

ZAŁĄCZNIK nr 1: WZÓR ZGODY ORAZ OPISANIA PRACY

 

 

Najlepsze prace zostaną nagrodzone nie tylko pozytywną uwagą oraz punktami dodatnimi, ale również nagrodą rzeczową!Do udziału w konkursie zapraszają organizatorki:
Beata Duda, Sonia Jurak