Innowacje realizowane w roku szkolnym 2023/2024

 

,,Lekcje etykiety- używanie zwrotów grzecznościowych i okazywanie szacunku"

                  Inspiracją do opracowania w/w innowacji staly, się moje osobiste doświadczenia w pracy dydaktyczno - wychowawczo- opiekuńczej. Nie od dziś wiadomo,że nauka etykiety w okresie dzieciństwa wpływa również na zachowania w dorosłym życiu. Edukację z zakresu kultury należy rozpocząć jak najwięcej,wspólnie z rodzicami dzieci. Szkoła może mieć ogromny wpływ na kształtowanie sie tych postaw, dlatego bardzo ważne jest to co oferuje się dziecku. Podejmowane zmagania powinny wzbogacić wiedzę dzieci na temat kultury zachowań w społeczeństwie,wykształcić u nich postawę zgodną z przyjętymi normami,a także kształtować prawidłowe nawyki. To właśnie,wiek szkolny jest etapem w życiu dziecka,który ma znaczący wpływ na kształtowanie jego przyszłych wyborów. Dobre samopoczucie i umiejętności adekwatnych zachowań w przyszłości wpływa na prawidłowe przystosowanie się do środowiska społecznego. Dlatego istotne jest,aby stwarzać dzieciom możliwości do nabywania postaw i wartości kulturowych.

               Edukacja w zakresie etykiety w wieku szkolnym powinna łączyć wiedzę czerpaną że środowiska szkolnego z wiedzą że środowiska rodzinnego.Wszystkie działania powinny być wspierane przez rodzinę dziecka, co przyczyni się do owocnej współpracy między dziećmi, nauczycielami i rodzicami. To co się teraz wspólnie wypracuje, będzie bazą i mocnym fundamentem działań dziecka,,na całe życie,,. 

 czas trwania 10.2023 - 05.2024

Nauczyciel realizujący pani Ewa Głąb

 

-------------------------------------

Innowacje realizowane w roku szkolnym 2022/2023

 

"Kreatywne prace plastyczne".

         Celem innowacji jest zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia w toku zabawy i eksperymentowania z różnymi materiałami, narzędziamii technikami plastycznymi. Działania plastyczne będą wyzwalać ekspresję twórczą i wspierać harmonijny rozwój oraz kreatywność. Zajęcia zawierają elementy arteterapii rozwojowej dla dzieci oraz zmieniają styl edukacji plastycznej z odtwórczego w twórczy. Projekt „KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE” składa się z 9 zadań. W danym miesiącu nauczyciel wybierze jedno zadanie i zorganizuje zajęcia plastyczne, w wyniku których powstaną zupełnie samodzielne, różnorodne i oryginalne dzieła wykonane przez uczestników.

 

 Nauczyciel realizujący: p Sonia Jurak

 

----------------------

"Lubię liczyć"

        Innowacja "Lubię liczyć" będzie polegała na dodatkowych zajęciach z matematyki dla całej klasy 3a w wymiarze 1 godziny lekcyjnej tygodniowo. Uczniowie klas trzecich są w najlepszym momencie, aby wdrożyć taką innowację. Posiadają podstawową wiedzę matematyczną i pracują ze swoim wychowawcą, a ich umysł jest teraz najbardziej chłonny. Jest to wiek pytań, nieustannych poszukiwań i rozwoju swoich pasji i zainteresowań. Teraz wyuczone sposoby rozwiązywania zadań są wykorzystywane najczęściej przez całe życie. Moim zadaniem będzie zastosowanie takich ciekawych i aktywizujących ucznia metod kształcenia, które udowodnią, że matematyka nie jest taka nudna i trudna, a może być wesoła i łatwa. Matematykę da się lubić. Matematyka będzie w grach, zabawach, łamigłówkach i zadaniach logicznych - nie tylko w nudnych rachunkach. Podejmiemy się również próby samodzielnego tworzenia gier, układania zadań, testów, quizów i zagadek matematycznych i wzajemnego sprawdzania poprawności rozwiązań. Żywię nadzieję, że po rocznym udziale trzecioklasistów w tej innowacji większość z nich będzie mogła śmiało powiedzieć: "Lubię liczyć". Dzieci pokonają strach przed nauką w klasie czwartej, a przede wszystkim poprawią się ich oceny z matematyki w kolejnych latach nauki.

 

Nauczyciel realizujący p. Urszula Tabak
 

 

------------------------------

"W świecie sztuki"

       Założeniem innowacji jest rozbudzenie zainteresowań uczniów literaturą, filmem i teatrem, podniesienie poziomu wiedzy o kulturze, kształtowanie poczucia gustu, estetyki i wrażliwości oraz świadomy odbiór tych form kultury.

 

Nauczyciel realizujcy: p. Katarzyna .Melka

  

--------------------------------------------

" Kraina Innowacji - Książko, przedstaw się! Odczarowujemy czytanie."

 

        W roku szkolnym 2022-2023 w świetlicy oraz bibliotece realizowana będzie innowacja pedagogiczna " Kraina Innowacji - Książko, przedstaw się! Odczarowujemy czytanie."

Celem innowacji będzie: rozpalanie fascynacji słowem pisanym ukazanie czytania, jako formy relaksu, terapii i rozrywki, a nie tylko nauki. Ubogacanie o wartości płynące z literatury dziecięcej. Motywowanie do czytania książek wykraczających poza obowiązkowy kanon lektur, aby czytanie stawało się elementem codziennego życia.

 

 

Nauczyciele realizujący: p. Kinga Radzewicz,p.  Agnieszkę Konarzewska

 

---------------------------------

  "Łamańce językowe nie są nam obce!"

 

       Uczniowie obcokrajowcy w naszej szkole na co dzień spotykają się z dużymi trudnościami edukacyjnymi, trudno im, nawet pomimo dużych możliwości intelektualnych, zaprezentować się na forum klasy. Może to pogarszać ich samoocenę, ale też samoświadomość swoich sukcesów edukacyjnych. Poznawanie na każdej lekcji zabawnego łamańca językowego, który będzie sprawiał trudność nawet lektorowi, ma wywołać nie tylko zabawną atmosferę, ale też przekonanie, że nawet Polacy mają trudność z językiem polskim. To niewątpliwie podniesie na duchy niejednego ucznia.

 

Nauczyciel realizujący: p. Karolina Lysko 

 

------------------------------------

„Kraina zmysłów - Sensorycznie się rozwijam, bo skacze, biegam, badam i dotykam”

 

     W bieżącym roku szkolnym w naszej szkole realizowana będzie innowacja pedagogiczna: „Kraina zmysłów - Sensorycznie się rozwijam, bo skacze, biegam, badam i dotykam”. Jej nadrzędnym celem jest wsparcie rozwoju uczniów pod kątem prawidłowej integracji sensorycznej poprzez stwarzanie sytuacji dostarczających różnorakich bodźców zmysłowych. Ponadto innowacja ma propagować zagadnienia związane z wpływem integracji sensorycznej na rozwój i funkcjonowanie dziecka zarówno wśród nauczycieli jak i rodziców. Cel ten będzie realizowany podczas zajęć dydaktycznych, zajęć otwartych i warsztatów z rodzicami oraz konkursów organizowanych na terenie szkoły.

                   

 

Nauczyciel realizujący:p. Ilona Grząba
 

 

-----------------------------

 

 

Innowacje realizowane w roku szkolnym 2021/2022

 

 

„Terapia ręki w klasie 1a”

 

  Terapia ręki odgrywa istotną rolę w kontekście wspierania dziecka w rozwoju. Innowacja ukierunkowana jest na podejmowanie działań służących rozwojowi motoryki małej, ale także wszechstronnemu rozwojowi dziecka poprzez stymulowanie zmysłów w działaniu. Jej głównym celem jest poprawa funkcjonowania grafomotorycznego uczniów klasy 1a, zapobieganie utrwalaniu nieprawidłowych nawyków oraz rozwijanie motoryki małej poprzez odpowiednio dobrane ćwiczenia, zabawy i aktywności z zakresu terapii ręki. Podejmowane w ramach innowacji działania terapeutyczne przyniosą efekt w postaci poprawy chwytu pisarskiego uczniów, prawidłowej postawy ciała w trakcie pracy stolikowej, rozwiną zdolności manipulacyjne i precyzyjne ruchy rąk naszych pierwszoklasistów. Ponadto wpłyną pozytywnie na poprawę koordynacji wzrokowo – ruchowej, wzmocnienie koncentracji
i wydłużenie zdolności skupiania uwagi.


  Istotnym elementem innowacji, oprócz działań podejmowanych podczas zajęć dydaktyczno- wychowawczych, będą ćwiczenia śródlekcyjne oraz aktywne przerwy w trakcie których dzieci będą brały udział w proponowanych zabawach i grach ruchowych czy tanecznych. Korzystać będziemy również w ramach zajęć wychowania fizycznego z sali terapeutycznej wyposażonej w sprzęt do terapii integracji sensorycznej. Natomiast podczas zajęć plastycznych stymulować będziemy sprawność manualną i manipulacyjną, wykorzystując różnorodne materiały, faktury i masy plastyczne.

 

Nauczyciele realizujący: mgr Ilona Grząba, mgr Maria Cymerlik
 

 

-----------------------------

 

 

"Bezpieczni w XXI wieku"

 

     Poczucie bezpieczeństwa to jedna z podstawowych potrzeb człowieka, której zaspokojenie daje możliwość prawidłowego i zdrowego funkcjonowania we współczesnym świecie. Każdy człowiek, zarówno dziecko jak i dorosły, powinien czuć się bezpiecznie w swoim społeczeństwie. Jednak obecne czasy stawiają nas wszystkich w obliczu wielu zagrożeń płynących z różnych stron i dlatego należy jak najwcześniej rozpocząć systematyczne działania zmierzające do uświadomienia dzieciom grożących im niebezpieczeństw. Bardzo ważne jest uwrażliwienie ich na zagrożenia dla zdrowia i życia, które mogą pojawić się w czasie zabawy w domu i w szkole, podczas poruszania się po ulicy i przechodzenia przez nią, w kontaktach z obcymi ludźmi, w Internecie, a także na niebezpieczeństwa związane z żywiołami i anomaliami pogody.

 

    Każdy człowiek, duży lub mały, może być świadkiem wypadku, nieszczęśliwego zdarzenia, w wyniku którego zagrożone jest czyjeś zdrowie lub życie. Może to dotyczyć zupełnie obcej osoby, znajomego lub członka rodziny. Od tego czy znajdzie się ktoś, kto będzie wiedział, co robić, nie straci głowy i bez wahania zacznie pomagać, może zależeć nasze życie. Aby pomóc, trzeba wiedzieć, jak to zrobić. Im więcej ludzi będzie posiadało umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, tym więcej osób zostanie uratowanych, ocali życie. Udzielenie pierwszej pomocy jest nie tylko naszym moralnym obowiązkiem, ale również obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa.Prostych czynności ratujących życie może nauczyć się każdy, warto więc rozpocząć taką naukę już w wieku kilku lat. Nabyta wiedza i umiejętności dadzą dziecku na równi z dorosłym, możliwość niesienia pomocy czy szybkiego powiadomienia odpowiednich służb.

 

nauczyciele realizujący: mgr Beata Duda,  mgr Joanna Skubisz- Martins

 

 

-----------------------------

 

 

        „Efekt WOW na lekcjach, czyli niebanalne pomysły na nauczanie języka angielskiego

 

   Innowacja jest wyjściem naprzeciw potrzebie aktywnego i atrakcyjnego urozmaicenia lekcji języka angielskiego. Celem innowacji jest zaangażowanie uczniów w proces uczenia się poprzez zabawę, gry, rozwiązywanie problemów, współpracę, a także rywalizację. Innowacja stanowi wzbogacenie programu edukacyjnego o oddziaływanie wielozmysłowe w nauczaniu języka angielskiego, w szczególności umiejętności komunikacyjnych. Na lekcjach zostaną wykorzystane gry i zabawy edukacyjne oraz narzędzia technologii informacyjnej (TIK). Wszystkie działania podjęte podczas innowacji mają na celu nie tylko rozwój umiejętności językowych, ale także wyzwolenie pozytywnych emocji, redukcję stresu i zaangażowanie nieśmiałych uczniów.

 

nauczyciel realizujący mgr Joanna Skubisz- Martins

 

 

-----------------------------

 

 

"Żyj zdrowo i zgodnie z naturą"

 

      W dzisiejszych czasach ekologia znajduje wielu zwolenników. Coraz częściej w społeczeństwie dostrzegana jest potrzeba, a nawet konieczność dbania o środowisko dla siebie i przyszłych pokoleń. Obecnie również przed szkołą stawia się zadanie, by starać się kształtować u uczniów świadomy stosunek do przyrody, rozbudzać miłość i podziw do różnorodnych form życia, formować właściwe postawy wobec natury i jej ochrony. Wychodząc naprzeciw potrzebom ekologicznym stworzyłyśmy innowację pedagogiczną w grupie przedszkolnej „Żyj zdrowo i zgodnie z naturą”. Realizowane zajęcia mają na celu rozbudzenie wrażliwości i potrzeby kontaktu z przyrodą, a także rozwijanie umiejętności obserwowania środowiska oraz gromadzenia informacji o nim. Poprzez różne działania przedszkolaki rozwijają także swoje zdolności artystyczne, wykonując ciekawe prace plastyczne, bądź też pyszne potrawy. Dzieci nie tylko zdobywają wiedzę, nabywają nowych umiejętności, ale przede wszystkim kształtują właściwą postawę proekologiczną.

 

nauczyciele realizujący: mgr Agnieszka Konarzewska, mgr Patrycja Paliczka

 

 

--------------------------------------------------

 

 

Innowacje pedagogiczne realizowane w naszej szkole

w roku szkolnym 2019/2020

 

 

"Świetne działanie to kodowanie"- mgr Ewelina Zych

Innowacja "Świetne działanie to kodowanie", skierowana jest do dzieci 6-letnich. Głównym celem wprowadzanej innowacji jest rozwijanie u wychowanków uniwersalnych kompetencji, takich jak: logiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, czy umiejętność pracy zespołowej w sposób najbardziej przyjazny dzieciom: w zabawie, w ruchu, poprzez doświadczanie i eksperymentowanie.

Uczenie logicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, pracy zespołowej, odpowiedzialnego korzystania z urządzeń mobilnych ważne jest już od najmłodszych lat. Dzieci z natury są ciekawe świata, chcą doświadczać, eksperymentować, działać. Odpowiedzią na wyżej wymienione potrzeby małego człowieka może być innowacja wprowadzająca edukację w modelu STEAM (Science, Technologies, Engineering, Arts, Mathematics). Idea STEAM to spójne połączenie wiedzy z różnych obszarów: nauki, technologii, inżynierii, sztuki oraz matematyki. Taki sposób pracy powoduje, że dziecko z biernego odbiorcy staje się twórcą, konstruktorem poszukującym najlepszych rozwiązań. Uczniowie angażując w działaniu wszystkie zmysły zdecydowanie lepiej zapamiętują to, czego się uczą. Kompetencje cyfrowe kształtować możemy w różnym okresie, w połączeniu z innymi ważnymi dla dziecka tematami, pamiętając o dopasowaniu metod do wieku i możliwości rozwojowych wychowanków.

Zaproponowane aktywności w ramach innowacji „Świetne działanie to kodowanie” pozytywnie wpłyną na wszechstronny rozwój dziecka, a zdobyte podczas zajęć kompetencje zostaną wykorzystane przez dziecko, niezależnie od tego, czy będzie chciało w dalszej przyszłości poszerzać swoje umiejętności w zakresie programowania, czy nie.

--------------------------------

"My wśród innych, inni wśród nas"- mgr Ilona Grząba

Innowacja pedagogiczna „My wśród innych, inni wśród nas” skierowana jest do młodzieży z klasy VII i zakłada cykl zajęć warsztatowych realizowanych w roku szkolnym 2019/2020.
Celem innowacji jest poprawa funkcjonowania młodzieży w relacjach z otoczeniem, rówieśnikami i dorosłymi. Program zakłada wykorzystanie elementów Treningu Umiejętności Społecznych. Ma zachęcać i motywować uczniów do skutecznego komunikowania się, rozwiązywania konfliktów, okazywania empatii i rozumienia własnych emocji, a także rozwoju zdolności radzenia sobie z problemami związanymi z procesem dojrzewania. Zajęcia mają wprowadzać młodzież w szeroko rozumianą różnorodność oraz przełamywać egocentryczny sposób myślenia i rozwijać zachowania prospołeczne.
 

------------------------------

„In the world of tales in English – W świecie bajek po angielsku”- mgr Joanna Skubisz-Martins


Innowacja „In the world of tales in English – W świecie bajek po angielsku” ma na celu budzenie zainteresowania książką angielskojęzyczną, rozwijanie sprawności językowych oraz wyobraźni i kreatywności poprzez odgrywanie scenek i wykonywanie prac plastycznych. Wspólne czytanie bajek i wystąpienia teatralne to również zajęcia wychowawcze – dzieci uczą się współpracy, chętnie sobie pomagają. W czasie realizacji innowacji nacisk położony zostanie również na wykorzystanie nowoczesnych technik w nauczaniu języka. Punktem kulminacyjnym zajęć jest przygotowanie i przedstawienie wybranej bajki dla uczniów klas I-III z pomocą nauczyciela.

---------------------

SZACHY W SZKOLE w klasie 2a - mgr Maryla Cymerlik


           Klasa 2a rozpoczęła drugi rok swojej przygody z szachami. Często mówi się o szachach, że jest "królewską grą". Wiele wieków temu królowie i władcy, kiedy grali w szachy, ćwiczyli praktyczne umiejętności przewidywania ruchów przeciwnika. Obecnie przeprowadzono wiele badań, które udowodniły, że szachy mają wiele walorów edukacyjnych.
Korzyści wynikające z umiejętności gry w szachy to: rozwój zdolności matematycznych, myślenia logicznego, umiejętności podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów. Kształtują komunikację,
kreują intelekt, wyrabiają zmysł obserwacji i pamięć. Uczą systematyczności, pilności i szacunku do przeciwnika. Dają pewność siebie, uczą odpowiedzialności, rozwijają kreatywność, wyobraźnię, koncentrację i skupienie. Kształtują poczucie dyscypliny, uczciwego współzawodnictwa, wyrabiają umiejętność osiągania wyznaczonych celów. Rozwijają umiejętność nauki na własnych błędach. Uczą myślenia strategicznego, determinacji, cierpliwości, zaangażowania, konsekwencji, planowania (strategicznego), prawidłowego oceniania sytuacji, radzenia sobie z niepowodzeniami i dodają odwagi. Rozwijają umiejętność czytania ze zrozumieniem.
Powodzenia dla wszystkich szachistów.

---------------------------

CZYTAM Z KLASĄ- LEKTURKI SPOD CHMURKI
OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY WSPIERAJĄCY ROZWÓJ CZYTELNICTWA WŚRÓD UCZNIÓW KLAS I-III
(mgr Maryla Cymerlik)


        Klasa 2a realizuje ten projekt zgłoszony jako innowacja w naszej szkole
CELE PROJEKTU:
• rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
• rozwijanie aktywności czytelniczej,
• doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
• zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,
• integracja zespołu klasowego,
• współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych.
Projekt składa się z trzech MODUŁÓW:
I MODUŁ - od 01.10.2019r. do 31.12.2019r. - FIKUŚNE LEKTURKI SPOD CHMURKI
II MODUŁ - od 01.01.2020r. do 29.02.2020r. - ZWIERZĘCE LEKTURKI SPOD CHMURKI
III MODUŁ - 01.03.2020r. do 30.04.2020r. - POLSKIE LEKTURKI SPOD CHMURKI
 

------------------------

 

Innowacje pedagogiczne realizowane w naszej szkole w poprzednich latach:

 

 

  „Usprawnianie przez działanie”  mgr Małgorzata Grzeszyk


Realizowana w latach:
Rok szkolny 2016/2017 II semestr grupa wiekowa 6 -7 latków
Rok szkolny 2017/2018 grupa wiekowa 7- 8 latków


      Celem głównym programu jest rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej, w szczególności motoryki dużej pozwalającej przejść do motoryki małej.
Program „Usprawnianie przez działanie” skierowany jest do dzieci rozpoczynających naukę szkolną. Ma na celu wyrównywanie szansy dobrego startu dzieci z zaburzoną sferą rozwoju motorycznego.
Program „Usprawnianie przez działanie” ma na celu wspomaganie rozwoju ogólnej sprawności ruchowej, ze szczególnym uwzględnieniem cech motorycznych : kontrola nad ruchami ciała poprzez skoordynowanie czynności ośrodków nerwowo- ruchowych np. w zakresie braku selektywnej kontroli motorycznej, wpływ prymitywnych odruchów na ruch, nieprawidłowy rozkład i wielkość napięcia, czynności samoobsługowe , rozwój praksji, itp.
Realizując program „ Usprawnianie przez działanie” w pewnym zakresie wspomożemy dzieci słabsze motorycznie w ich rozwoju. Sprawność fizyczna i motoryczna dziecka stanie się doskonalą podstawą do nauki pisania i czytania, koncentracji, orientacji przestrzennej, koordynacji wzrokowo- ruchowej. Prawidłowy rozwój motoryczny zapewni dziecku dobry start. Dziecko będzie rozwijało poprawnie, będzie dorównywało rówieśnikom podczas zajęć fizycznych.
Lepsza koncentracja i zdolność reakcji sprzyjać będzie podniesieniu samooceny dzieci i wzroście pewność siebie.

 

 

 "Kultura krajów angielskiego obszaru językowego na lekcjach"  mgr Karolina Fatyga - Koń

 

       Innowacja „Kultura krajów angielskiego obszaru językowego na lekcjach języka angielskiego” jest odpowiedzią na coraz bardziej rosnące zainteresowanie nauką języka obcego wśród uczniów, chęć poszerzenia ich horyzontów poprzez poznanie kultury, historii czy tradycji krajów takich jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Australia czy Malta, a także wyjście naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej dla klas IV-VIII.

      Mottem przewodnim działań jest powiedzenie „Podróże kształcą” (Travel broadens the mind). Odwiedzając nowe miejsca, nie tylko wzbogacamy swoje słownictwo, lecz również poznajemy kulturę, zwyczaje, mentalność mieszkańców danego kraju czy regionu.

      Głównym celem programu jest więc wirtualna podróż do krajów angielskiego obszaru językowego, w czasie której uczniowie zdobędą wiedzę na temat kultury i obyczajów danego kraju. Poznawanie innej kultury ma także na celu uwrażliwienie młodych ludzi na różnorodność obyczajową innych nacji oraz uczenie tolerancji wobec nich. Wspólne poznawanie kultury to nie tylko zdobywanie wiedzy w tym zakresie, ale także doskonały sposób na kształcenie kompetencji językowych uczniów w atrakcyjnej formie i ukazanie celowości uczenia się języka angielskiego, dzięki któremu uczeń w obcym kraju będzie mógł swobodnie funkcjonować.

 „Akademia Młodego Siatkarza” do realizacji w latach szkolnych: 2015/2016, 2016/2017 i 2017/2018, mgr Przemysław Ciukaj i mgr Joanna Wenklar.      "Poprzez program chcemy zwiększyć liczbę godzin zajęć ruchowych dzieciom w wieku wczesnoszkolnym oraz pokazać „zdrowy sposób” na życie przez aktywne spędzanie czasu wolnego.
W czasie zajęć uczniowie będą mieli możliwość poznania wielu odmian form ruchu i stopniowego opanowania umiejętności z zakresu piłki siatkowej.
Siatkówka w wersji „mini” zawiera wiele elementów gry w siatkówkę, przystosowanych do możliwości dzieci w wieku wczesnoszkolnym, które wpływają na wszechstronny rozwój fizyczny i psychiczny ćwiczących".


 "Z rodzicami przez rok szkolny"- mgr Maryla Cymerlik


          Aktywny udział rodziców w życiu klasy to doskonała forma integrowania się całej grupy klasowej. Aby klasa lepiej działała , są potrzebne aktywność, kreatywność, chęć do działania ludzi ją tworzących. Rodzice w rozmaity sposób włączyli się w działania klasy: pomagali przy organizowaniu różnego rodzaju uroczystości klasowych (wystrój sal, scenografia do przedstawień, przygotowanie pomieszczeń, rekwizytów). Służyli swoją pomocą w organizowaniu zajęć kulinarnych, wycieczek, wyjść do kina, teatru, sprawowali opiekę podczas zajęć na basenie, a także inicjowali zabawy, imprezy sportowe i dobroczynne, różnego typu konkursy.
- Realizowanie bloku tematycznego: Jesienne skarby- „Święto ziemniaka”;
-„Czas świąteczny” – rodzinna wycieczka do fabryki bombek.
-Organizacja i przygotowanie spotkania „W lodowej krainie Św. Mikołaja”.
- Uczniowie klasy 3c razem z rodzicami przygotowali projekt edukacyjny pod hasłem „Chcemy wiosny!”
-Przygotowanie rodzinnego zakończenia I etapu edukacyjnego dla klasy 1c-3c.
 

 

1.  „Komputer bawi, uczy i wychowuje”- nauczanie zintegrowane z elementami edukacji informatycznej w klasach I- III szkoły -  mgr Joanna Loska-Rychlik 2004/2007

 

2. Szkolni przyjaciele, czyli zwyczaje zuchowe w klasie 1 mgr Maria Cymerlik 2006/2007


3 Kształcenie zintegrowane z elementami edukacji dla pokoju-„Nasze podróże małe i duże” mgr Joanna Loska- Rychlik 2007-2010


.Szkolni przyjaciele, czyli zwyczaje zuchowe w klasie 2 i 3 mgr Maria Cymerlik 2007-2009


5. Zabawy i zajęcia na co dzień i od święta mgr Grażyna Leki 2008/2009


6. Komputer jako źródło wiedzy i rozrywki mgr Joanna Dobrzańska 2008/2009


7. Elementy pisma kaligraficznego w edukacji wczesnoszkolnej w oparciu o nową podstawę programową. mgr Maria Cymerlik 2009-2012


8. Internetowe pogotowie matematyczne mgr Jolanta Frejowska 2010/2011


9. Wędrówki bliższe i dalsze po Małej Ojczyźnie mgr Grażyna Leki 2010-2012

 

10. Zajęcia sportowe – mini siatkówka. „Siatkówka dla najmłodszych”; mgr Przemysław Ciukaj 2010-2012


11. Z matematyką na co dzień mgr Danuta Gonta 2011/2012


12. Młody finansista mgr Jolanta Frejowska 2011/2012


13. Matematyka i muzyka to umysłu gimnastyka mgr Grażyna Leki 2012-2015


14. Mamo, tato idę sam do szkoły.mgr Maria Cymerlik 2012/2013

 

15. Muzyka jest dobra na wszystko mgr Lidia Szymańczyk 2014/2015, 2015/2016

16. Smacznie, zdrowo i sportowo – zajęcia kulinarne z elementami rekreacji: mgr Barbara Fatyga, mgr Joanna Loska-Rychlik, 2015/2016

17. Taniec – emocje, zabawa, ruch:- mgr Dominika Michalak, 2015/2016

18. Tychy - mój region, moja mała ojczyzna, dawniej i dziś- mgr Krzyszof Oliwa, 2015/2016

19. Szczęśliwy świat dziecka. Arteterapia czyli terapia przez sztukę- mgr Dominika Jałowy, 2015/2016

20.  „Muzyka jest dobra na wszystko" mgr Lidia Szymańczyk

21. „Słucham i mówię, czyli bawimy się dźwiękami"  mgr Małgorzata Grzeszyk.

 

 

„Komputer bawi, uczy i wychowuje”

 

       Celem głównym programu było wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez
wykorzystywanie naturalnego w tym wieku zainteresowania komputerem.

Ponadto:

 • Wszechstronny rozwój dziecka zarówno bardzo zdolnego, jak i tego z mniejszym potencjałem intelektualnym, czy też z środowisk niewydolnych wychowawczo.
 • Zapewnienie równego start wszystkim dzieciom.
 • Lepsze przygotowanie uczniów do podjęcia nauki na kolejnych etapach edukacji.
 • Rozszerzenie zakresu materiału programowego.
 • Pobudzenie zainteresowań dzieci.
 • Nauczenie formułowania problemów i analizowania możliwości uzyskania ich optymalnych rozwiązań.
 • Wyrabianie u dzieci nawyku myślenia twórczego i pojęciowego.
 • Rozwijanie wyobraźni.
 • Wzmacnianie koncentracji i kształtowanie nawyku do dobrego zorganizowania swej pracy.
 • Wzbogacanie zasobu wiadomości o elementy wiedzy informatycznej.
 • Wzbogacanie umiejętności o elementy pracy z komputerem.
 • Możliwość obcowania z właściwie wykorzystanym środkiem informatyki.

 

 


Szkolni przyjaciele czyli zwyczaje zuchowe w I klasie


         Program przeznaczony dla uczniów I klasy szkoły podstawowej. Program powstał na bazie metod i form pracy zuchowej. Program rozpocznie się wraz z rozpoczęciem roku szkolnego. Uczniowie klasy I nie będą gromadą zuchową, ale nauczyciel zaproponuje dzieciom przyjęcie zwyczajów, obrzędów zuchowych. Klasa będzie miała również swoje tajemnice.
Program „Szkolni przyjaciele...” jest oparty na realizacji programu zatwierdzonego przez MENiS pani Jadwigi Hanisz „Program wczesnoszkolnej zintegrowanej edukacji XXI wieku”
Podczas realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych wynikających z rozkładu materiału nauczania i wychowania dla kl. I uczniowie będą zdobywali sprawności zespołowe, czyli aktywnie uczestniczyli w zabawach w „coś” lub „kogoś”. Zdobywanie sprawności zespołowych służy wspólnemu ujawnianiu i rozwijaniu uzdolnień dzieci, uczy rzetelności w zabawie, umożliwia lepsze poznanie otaczającego świata i ćwiczenie pożytecznych w życiu umiejętności.
W drugim tygodniu stycznia nauczyciel zaproponuje uczniom zdobywanie sprawności indywidualnych – jest to zbiór proponowanych działań do samodzielnej realizacji przez ucznia.
Sprawności indywidualne mają na celu wspieranie indywidualnych zainteresowań dziecka. Do pracy podczas zdobywania sprawności indywidualnych również włączeni są rodzice. Zdobyte przez uczniów sprawności są eksponowane na specjalnych „kieszeniach” w sali szkolnej.
Podsumowaniem całorocznej pracy „Szkolnych przyjaciół” jest namiastka kolonii zuchowej, czyli 5-dniowy wyjazd śródroczny do Węgierskiej Górki. Cały wyjazd jest prowadzony na wzór kolonii zuchowej.

 

Kształcenie zintegrowane z elementami edukacji dla pokoju -„Nasze podróże małe i duże”

 

        Program „Nasze podróże małe i duże” był uzupełnieniem i poszerzeniem realizowanego „Programu wczesnoszkolnej edukacji XXI wieku” ( DKW- 4014- 267/99) pani Jadwigi Hanisz, zatwierdzonego przez MENiS. Uzupełnienie i poszerzenie to polegało na wprowadzeniu dodatkowych treści i metod pracy. Realizacja programu trwała przez 3 lata, aż do momentu zakończenia edukacji wczesnoszkolnej uczniów. Program podzielony został na trzy części, odpowiadające 3 poziomom nauczania. W klasie I realizowany był moduł dotyczący edukacji regionalnej pt.: Spacerem przez Śląsk, w klasie II moduł dotyczący edukacji europejskiej pt: Podróże po Europie, a w klasie III moduł pt: Wędrówki po świecie
Do współpracy nad realizacją programu zostali włączeni rodzice. Pomagali dzieciom w przygotowaniach do prezentacji, brali udział w zajęciach, towarzyszyli dzieciom na wycieczkach.
 


Szkolni przyjaciele czyli zwyczaje zuchowe w klasie II i III
kontynuacja programu: Szkolni przyjaciele czyli zwyczaje zuchowe w I klasie


      Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2007/2008 chciałam zaproponować moim uczniom – dzieciom z klasy II , a później III atrakcyjniejszą formę zdobywania umiejętności i wiadomości. Ponieważ wiele lat temu byłam zuchem, później instruktorem zuchowym, chciałabym moje doświadczenia wykorzystać w pracy dydaktyczno-opiekuńczej , wychowawczej w klasie II i III zaproponować moim dzieciom zuchowe formy i metody pracy.
Moje propozycje są zawarte w programie „Szkolni przyjaciele czyli zwyczaje zuchowe w klasie II i III”.
Program ten jest oparty na realizacji programu zatwierdzonego przez MENiS pani Jadwigi Hanisz „Program wczesnoszkolnej zintegrowanej edukacji XXI wieku”, zwanego popularnie „Wesołą szkołą”. Wprowadzenie zmian polega na nowych rozwiązaniach metodycznych, charakterystycznych dla metody harcerskiej.

 


Zabawy i zajęcia na co dzień i od święta

Celem innowacji było:
Poznanie tradycji rodzimej Ziemi Pszczyńskiej związanej z rokiem przyrodniczym, liturgicznym, zwyczaje rodzinne i obrzędy doroczne tego regionu z wykorzystaniem utworów ludowych takich jak pieśni, tańce śląskie ,przysłowia, podania, legendy ze wskazaniem , aby:
- uczeń poznał i pielęgnował we własnym domu przynajmniej niektóre tradycje i obrzędy tej ziemi;
- wychowanek identyfikował się ze społecznością lokalną czy regionalną , jego kulturą;
- miał wiedzę na temat „produktu regionalnego”;
- nauczył się przekazywać drugiemu człowiekowi bogactwo tej kultury, a może i przyszłym pokoleniom;
- miał świadomość, iż życie człowieka przebiega najpierw w społeczności rodzimej, szkolnej i lokalnej.

  

Komputer jako źródło wiedzy i rozrywki


         Celem programu jest uzupełnianie treści polonistycznych, matematycznych, przyrodniczych realizowanych zgodnie z programem nauczania. Innowacja pomaga w atrakcyjny sposób uczniom, w obsłudze komputera w stopniu podstawowym. Na zajęciach uczniowie doskonalą posługiwanie się klawiaturą, myszką, wykonują ćwiczenia w edytorze grafiki, tekstu, wyszukują w Internecie informacji na zadany przez nauczyciela temat, korzystają również z dostępnych w szkole programów multimedialnych.

 

Elementy pisma kaligraficznego w edukacji wczesnoszkolnej w oparciu o nową podstawę programową.


        Program „Elementy pisma kaligraficznego w edukacji wczesnoszkolnej” jest programem wspierającym dzieci, które rozpoczną naukę w szkole.
Prowadzenie programu wymaga włączenia do planu zajęć dodatkowo godziny lekcyjnej, którą nauczyciel podzieli(w zależności od potrzeb i pracy dzieci) na części 2 razy w tygodniu: 20 minut, 25 minut lub 3 razy w tygodniu:
po 15 min.
Naukę pisania kaligraficznego rozpoczniemy ćwiczeniami tzw. dużej i małej motoryki nazwane przeze mnie- Rusz ręką-. W atrakcyjny dla dzieci sposób w -Grach i zabawach paluszkowych -będziemy wspólnie pracować nad usprawnieniem pracy palców. -Bajka o Szlaczkach- zygzaczkach- poprowadzi dzieci przez krainę szlaczków.
Kolejnym etapem w opanowaniu sztuki kaligraficznego pisania będą ćwiczenia -Od pętelki do literki-.
Po poznaniu przez uczniów schematów liter i ich połączeń będę w systematyczny, ciekawy i atrakcyjny sposób doskonalić umiejętność pisania. Propozycje zabaw, ćwiczeń i gier zawarłam w worku z pomysłami, a gotowe, przykładowe karty do pracy w worku z tworzywem.
Pod koniec klasy 3 zapoznam dzieci z przyborami, jakie wykorzystuje się w sztuce kaligrafii, poznamy podstawowe elementy wzorów w kaligrafii i sposoby ozdabiania liter.
Do pracy podczas realizacji programu zostaną włączeni rodzice poprzez czynny udział, obserwację oraz pomoc w realizacji zadań.
Podsumowaniem całorocznej pracy dzieci będzie możliwość zdobycia sprawności Mistrz kaligrafii klasy 1, 2 i 3.
Organizując pracę nad ćwiczeniami kaligraficznymi należy pamiętać, iż nauka pisania przebiega następującymi etapami:

 •   etap schematów liter i ich połączeń - klasa 1
 • etap modyfikacji pisma - klasa 2
 • etap pisma zindywidualizowanego - klasa 3

 

 

Internetowe pogotowie matematyczne

 

        Autorką innowacji jest pani mgr Jolanta Frejowska. Innowacja dotyczy szerokiego kontaktu, za pomocą Internetu, uczniów z nauczycielem matematyki w celu dopytania o niejasności z lekcji, pomocy w zadaniach domowych, nadrabiania zaległości powstałych np. na skutek choroby itp.


Wędrówki bliższe i dalsze po Małej Ojczyźnie

 

          Nadrzędnym celem programu z zakresu innowacji jest:
• Wspomaganie rozwoju psychicznego, intelektualnego, kształtowanie wartości estetycznych, humanistycznych i patriotycznych wychowanka.
Szczególny nacisk położyłam na następujące treści programowe jak;
I Dom rodzinny
• Dom – miejsce zamieszkania i jego otoczenie
• Droga z domu do szkoły
• Moja rodzina –więzi pokoleniowe, pamiątki rodzinne
• Tradycje rodzinne, zwyczaje i obrzędy
II Szkoła- dziecko jako uczeń, kolega , przyjaciel
• Ważne miejsca w szkole
• Patron naszej szkoły
• Znaczenie szkoły w środowisku
III Miejscowość, życie jej mieszkańców, obrazy z przeszłości
• Nazwa miejscowości
• Herb mojej miejscowości
• Parki w moim mieście
• Osobliwości przyrodnicze
• Obiekty kulturalne w mieście
• Interesujące , ulubione i ważne miejsca (teatr, kino)

 

Zajęcia sportowe – mini siatkówka. „Siatkówka dla najmłodszych”


        Autorem innowacji jest pan mgr Przemysław Ciukaj. Innowacja dotyczy promowania wśród chętnych uczniów kl. II-III zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku poprzez zajęcia z siatkówki.
Celem zajęć jest:
• przygotowanie do uzyskiwania możliwie najlepszych wyników sportowych z mini – piłki siatkowej,
• upowszechnienie mini siatkówki wśród uczniów naszej szkoły,
• doskonalenie umiejętności technicznych,
• prawidłowy rozwój fizyczny i motoryczny,
• higiena osobista oraz wysiłku fizycznego,
• zorganizowanie czasu wolnego.

 

Z matematyką na co dzień


         Głównym celem innowacji jest promowanie matematyki i jej roli we współczesnym świecie; rozwijanie wyobraźni, twórczej aktywności i uzdolnień matematycznych uczniów oraz wykorzystanie wiedzy w życiu codziennym. W ramach zajęć uczniowie przeliczali kaloryczność posiłków, lokowali wirtualne pieniądze na różnych lokatach bankowych oraz porównywali informacje zapisane na różnych produktach, niejednokrotnie korzystając z programów komputerowych dotyczących omawianych treści.

 


Młody finansista


          Istnieje społeczna potrzeba zapewnienia dziecku uczącemu się w szkole podstawowej wiedzy ekonomicznej. Myślenie ekonomiczne można kształtować na każdym etapie edukacyjnym. Dobierając odpowiednią tematykę, nie tylko można poszerzać wiedzę ekonomiczną, ale również konstruktywnie wykorzystywać matematyczne umiejętności zdobyte na lekcjach. Wiedza ta odpowiednio rozwijana w następnych etapach szkolnej edukacji przyniesie wymierne korzyści w postaci świadomych ekonomicznie obywateli.
Współczesna szkoła musi dbać o to, aby każdy uczeń, a zwłaszcza dziecko miało pełny dostęp do wiedzy potrzebnej w całym życiu.
Wiedza ekonomiczna staje się niezbędna dla współczesnego obywatela. Na każdym kroku musimy podejmować decyzje ekonomiczne, które wpływają na jakość naszego życia. Błędne decyzję są bardzo bolesne i często prowadzą do sytuacji krytycznych. Dobre decyzje przynoszą wymierne korzyści.
Matematyka „od zawsze” to przedmiot, na którym uczeń przeżywa stresy. Do nauczyciela matematyki należy poszukiwanie takich tematów, które bliskie uczniowi będą ten stres przekuwać na pozytywne emocje.
Można połączyć edukację ekonomiczną z zastosowaniem wiedzy matematycznej i osiągnąć pozytywne rezultaty.
Wykorzystanie zasobów Internetu, dostępnych w szkole edukacyjnych programów komputerowych, oraz udział w wycieczkach edukacyjnych przyczyni się do uatrakcyjnienia zajęć i zapewne nie będzie dla dziecka źródłem stresu, a da wymierne korzyści.
Nauczyciel będzie mógł kontrolować postępy ucznia dbając o jego prawidłowy rozwój.
Rezultatem wprowadzonej innowacji będą lepsze wyniki podczas sprawdzianu po klasie piątej i szóstej. Lepsze opanowanie standardu wykorzystania wiedzy w praktyce w odległej przyszłości wpłynie na podniesienie świadomości ekonomicznej dorosłych obywateli

 

 

Matematyka i muzyka to umysłu gimnastyka


        Głównym celem programu jest:
- rozwijanie różnych predyspozycji matematyczno – logicznych i muzycznych oraz uczenie się przez doświadczenie i rozwiązywanie problemów, jak również rozwijanie zainteresowań muzycznych.

Opracowując program dla I etapu kształcenia „Matematyka i muzyka to umysłu gimnastyka” szczególny nacisk położono na problematykę dotyczącą nauczania edukacji matematycznej i muzycznej w niekonwencjonalny sposób, ze szczególnym uwzględnieniem korelacji tych dwóch edukacji.
Pragnę w ten sposób, nie tylko utrwalać umiejętności liczenia, kształtować niektóre pojęcia matematyczne, ale również rozwijać myślenie, spostrzegawczość uwagę i pamięć przy zastosowaniu zadań o wyższym stopniu trudności wobec uczniów zdolnych. Jednocześnie różne formy aktywności muzycznej także powinny przyczyniać się do dalszego rozwijania umiejętności, zainteresowań i zdolności muzycznych wychowanków.

 

Mamo, tato, idę sam do szkoły

 

        Program „Mamo, tato, idę sam do szkoły” jest programem wspierającym dzieci, które rozpoczną naukę w szkole.
Prowadzenie programu wymaga włączenia do planu zajęć dodatkowo godziny lekcyjnej.
Zagadnienia poruszane podczas realizacji programu dotyczą:
• wychowania komunikacyjnego: bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym
• przeciwdziałania zagrożeniom, które mogą powodować, że zabawy w domu, szkole na placu zabaw nie będą bezpieczne
• bezpiecznym zachowaniom w sytuacjach kryzysowych –ewakuacja podczas pożaru

Program rozpoczyna się swobodną zabawą dzieci na boisku szkolnym i uświadomieniem uczniom, że na ulicach i drogach wszyscy musimy podporządkować się pewnym regułom, znakom, symbolom. Nauczyciel zaproponuje dzieciom poznanie tych wszystkich zasad, do których dostosowanie się i włączenie do swojego działania pozwoli dzieciom na bezpieczne uczestniczenie w ruchu drogowym. Oprócz systematycznie zdobywanych i utrwalanych wiadomości z zakresu edukacji komunikacyjnej uczniowie będą mogli „sprawdzić się” podczas wycieczek i spacerów na ulice wokół szkoły, skrzyżowanie, przystanek autobusowy(przejazd autobusem), stację kolejową(przejazd pociągiem)
W celu utrwalenia ale również, żeby uatrakcyjnić zajęcia nauczyciel zaproponuje uczniom i rodzicom udział w konkursie recytatorskim, plastycznym ,inscenizacji .
Opowiadanie edukacyjne pt. „Znajomy taty” pozwoli na rozpoczęcie tematyki związanej z zagrożeniami społecznymi(osoby obce na ulicy, podwórku; nie otwierania drzwi; bezpiecznej zabawy w domu i na podwórku)
W programie uwzględniono również spotkanie z psem i jego właścicielem- nauczenie bezpiecznego zachowania w przypadku ataku psa. Zadaniem programu jest przygotowanie dzieci do bezpiecznego spędzenia ferii, wakacji oraz do bezpiecznego zachowania w sytuacji kryzysowej jaką jest ewakuacja podczas pożaru.

 

 

 „Smacznie, zdrowo i sportowo – zajęcia kulinarne z elementami rekreacji”

        Poprzez realizację programu „Smacznie, zdrowo i sportowo” chcieliśmy pokazać dzieciom, jak powstają potrawy, jak nazywają się produkty spożywcze wykorzystywane do ich przyrządzania, wdrożyć dzieci do przestrzegania higieny, do współdziałania w grupie rówieśniczej, a co najważniejsze zwrócić uwagę dzieci na zdrowe odżywianie oraz czerpanie radości ze wspólnej zabawy.


 „Taniec – emocje, zabawa, ruch"


        Inspiracją do podjęcia działań w celu wprowadzenia innowacji pedagogicznej w zakresie zespołu tańca „Magiczne nutki” było umożliwienie młodym ludziom realizowania pasji, rozwijania własnych zainteresowań, wyobraźni i kreatywności, przezwyciężania nieśmiałości, kształtowania poczucia własnej wartości, a także podnoszenia wiedzy i umiejętności z dziedziny tańca. Innowacja ta ma na celu nie tylko rozbudzanie i rozwijanie umiejętności tanecznych, ale również kształtowanie nawyku zdrowego stylu życia poprzez ruch.

 

Tychy - mój region, moja mała ojczyzna, dawniej i dziś.

       Celem innowacji było  wyposażenie uczniów w zasób wiedzy o małej ojczyźnie przez poznanie najbliższego środowiska i specyfiki swojego regionu. Realizując program "Tychy- mój region, moja mała ojczyzna, dawniej i dziś" pokazno dzieciom miasto w którym żyją, region który je otacza z perspektywy historii, kultury i gospodarki. Uczniowie poznali wiele ciekawych miejsc i anegdot z nimi związanych".

 

 „Słucham i mówię, czyli bawimy się dźwiękami"


      Celem głównym programubyło rozwijanie słuchu fonematycznego, percepcji i pamięci słuchowej u dzieci młodszych. Innowacja skierowana jest do dzieci 5-7 letnich. W ramach programu prowadzone były ćwiczenia percepcji słuchowej, wzrokowej, ruchowej . Równolegle ćwiczono funkcje percepcyjne i motoryczne co  pozwoliło dzieciom na harmonijny rozwój w/w funkcji.

 

                                                         „Muzyka jest dobra na wszystko"

     Celem programu było wyzwalanie spontanicznej ekspresji, twórczej aktywności, swobody i radości w obcowaniu z muzyką, a przez to rozwijanie uzdolnień i zainteresowań muzycznych oraz przygotowanie do świadomego uczestnictwa w kulturze masowej.
Podczas zajęć zostaną połączone w sposób zrównoważony wszystkie formy działalności muzycznej:
• Śpiew
• Gra na instrumentach
• Ruch z muzyką
• Tworzenie muzyki
• Słuchanie muzyki

Programy autorskie realizowane w naszej szkole


1 „Bądź aktywny” mgr Renata Zawisza i mgr Janina Bartos 2008/2009


2 „Z plastyką na ty” mgr Halina Kulka i mgr Urszula Tabak 2008-2010


3 „Śląsk wczoraj i dziś” mgr Krzysztof Oliwa 2008-2012


4 „Zabawa w teatr” mgr Katarzyna Błaszczuk-Melka 2008-2012


5 „Od punktu do bryły-od długości do objętości” mgr Jolanta Frejowska 2008-2010


6 „Program zajęć logopedycznych” mgr Katarzyna Błaszczuk-Melka 2009/2010

 

7 „Na tropach sztuki” mgr Renata Zawisza 2009-2011

 

8 „Program pracy dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce” mgr Katarzyna Błaszczuk-Melka 2009/2010

 

9 „Let’s act- zajęcia teatralne w j.ang. mgr Joanna Mędela 2009/2010

 

10 „On friendly terms with English-z angielskim za pan brat” mgr Joanna Rudolf 
2009-2011

 

11 „Program koła matematycznego przygotowującego uczniów klas VI do sprawdzianu po szkole podstawowej” mgr Beata Szczepanek 2009-2012

 

12 „Program zajęć pozalekcyjnych -SKS o tematyce cheerleaders” mgr Irena Ratajczak 2009-2012

 

13 „Program zajęć pozalekcyjnych -SKS o tematyce mini piłka koszykowa” mgr Irena Ratajczak 2009/2010

 

14 „Program zajęć pozalekcyjnych- SKS o tematyce mini siatkówka” mgr Przemysław Ciukaj 2009-2011

 

15 „Matematyka na miarę moich możliwości” mgr Danuta Gonta 2010/2011


16 „Klub Comeniusa” mgr Joanna Mędela 2010/2011


17 Dobre maniery mgr Barbara Tumasz 2011/2012