BIBLIOTEKARZ: 

mgr Kinga Radzewicz

 

 

Zapraszamy:

 

  Poniedziałek 8:00  - 16:30

Wtorek 7:30  - 16:00

Środa 7:30  - 15:00

Czwartek 7:30  - 16:30

Piątek 7:30  - 14:30

 

                      

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Katalog internetowy biblioteki szkolnej:

http://m014286.molnet.mol.pl

 

Więcej informacji na temat nowego systemu bibliotecznego w zakładce aktualności.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 R  E G U L A M I N

B I B L I O T E K I  S Z K O L N E J
Szkoły Podstawowej nr 11 w Tychach

 

1. W bibliotece obowiązuje cisza i kulturalne zachowanie.

2. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, pracownicy szkoły, a także  rodzice uczniów.

3. Jednorazowo mozna wypożyczyć cztery książki, w tym jedną lekturę

4. Książki wypożycza się na okres jednego miesiąca. W uzasadnionych wypadkach nauczyciel - bibliotekarz może przedłużyć termin zwrotu wypożyczonej książ

5. Czytelnik wybiera sobie książkę sam lub prosi o pomoc bibliotekarza.

6. Przed wypożyczeniem należy książkę obejrzeć i zwrócić bibliotekarzowi uwagę na jej uszkodzenia.

6. Za przetrzymanie książki bibliotekarz ustala karę.

7.W stosunku do czytelników przetrzymujących książki mogą być zastosowane kary zgodne z kryteriami przyznawania punktów.

8. Dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego oraz w przypadku zmiany szkoły należy zwrócić wszystkie książki (również podręczniki).

9. Biblioteka szkolna umożliwia uczniom wypożyczenia na okres ferii zimowych i wakacji.

10. Książkę zniszczoną lub zgubioną należy odkupić.

 

R E G U L A M I N    C Z Y T E L N I

1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie, pracownicy szkoły oraz  rodzice uczniów w godzinach pracy biblioteki szkolnej.

2. W czasie przerw czytelnia jest niedostępna dla uczniów.

3. W czytelni można czytać książki i czasopisma, korzystać z księgozbioru podręcznego i internetu.

4. Przed zajęciem miejsca przy komputerze należy zgłosić się u nauczyciela bibliotekarza.

5. Nie należy przynosić własnych płyt, pendrive-wów itp.

6. Plecaki należy zostawić w wyznaczonym miejscu.

7. Okrycia wierzchnie należy zostawić w szatni. W czytelni obowiązuje obuwie zmienne.

8. W czytelni obowiązuje cisza i kulturalne zachowanie.

9. Za zniszczenia dokonane przez ucznia w czytelni odpowiada materialnie uczeń (rodzice lub opiekunowie prawni).

10. Nauczyciel - bibliotekarz ma prawo odmówić uczniowi korzystania z czytelni, jeżeli uczeń nie przestrzega regulaminu. 

 

 

                                                 Regulamin wypożyczania podręczników

1. Podręczniki są własnością szkoły.

2. Podręczniki są wypożyczane na czas określony przez nauczyciela.

3. Podręcznik należy szanować jako dobro wspólne. Należy go zabezpieczyć okładką. W podręczniku nie należy pisać, wycinać, wyrywać stron itp.

4. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność materialną w przypadku zgubienia bądź zniszczenia podręcznika.

5. Szkoła może żądać zwrotu równowartości zniszczonego bądź zgubionego podręcznika.

6. Należność za zniszczone podręczniki należy wpłacać na konto dochodowe szkoły – w tytule przelewu NALEŻY wpisać:

"zwrot za podręcznik zniszczony /zgubiony - imię i nazwisko dziecka, klasa"

nr konta: 63 1240 1330 1111 0010 6084 4872

Szkoła Podstawowa nr 11 w Tychach

7. Potwierdzenie przelewu należy dostarczyć do biblioteki szkolnej.

6. W ostatnim tygodniu roku szkolnego oraz w przypadku zmiany szkoły przez ucznia, podręcznik należy zwrócić do biblioteki szkolnej.

7. Rodzic zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.